[Kèm bài tập có đáp án] Tổng hợp kiến thức tiếng Anh THCS nâng cao đầy đủ nhất

Để học tốt phần kiến thức tiếng Anh THCS, các em và các bậc phụ huynh cần phải nắm rõ cách chủ điểm trong chương trình học. Trong bài viết này, Pasal Junior gửi đến các em và phụ huynh tổng hợp kiến thức tiếng Anh THCS nâng cao đầy đủ nhất. 

1. Tổng hợp hệ thống kiến thức tiếng Anh THCS

 • Về từ vựng

Các em cần bổ sung thêm khoảng 3000 từ vựng mới. Những từ vựng này được chia thành nhiều chủ đề khác nhau, từ các chủ đề cơ bản như gia đình, trường học, bạn bè, đến các chủ đề nâng cao như khoa học, công nghệ, nghệ thuật, văn hóa,…

 • Về ngữ pháp

Ở cấp THCS, học sinh cần nắm vững các kiến thức ngữ pháp cơ bản như:

 • Thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, tương lai đơn, tương lai tiếp diễn,…
 • Thì quá khứ hoàn thành, quá khứ hoàn thành tiếp diễn, tương lai hoàn thành, tương lai hoàn thành tiếp diễn,…
 • Câu điều kiện, câu bị động,…

Ngoài ra, học sinh cũng cần học thêm một số cấu trúc ngữ pháp nâng cao như:

 • Câu mệnh lệnh, câu cảm thán, câu nghi vấn,…
 • Câu ghép, câu phức,…
 • Câu tường thuật, câu gián tiếp,…
 • Về phát âm

Học sinh cần luyện tập phát âm chuẩn để có thể giao tiếp hiệu quả với người bản ngữ. Các em cần chú ý đến các nguyên âm, phụ âm, trọng âm, và ngữ điệu của tiếng Anh.

Tổng hợp các chủ điểm kiến thức tiếng Anh THCS 
Tổng hợp các chủ điểm kiến thức tiếng Anh THCS

2. Một số chủ điểm ngữ pháp Tiếng Anh nâng cao 

Tổng hợp 6 chủ điểm tiếng Anh THCS nâng cao 

2.1. Tổng hợp kiến thức tiếng Anh THCS nâng cao – Câu mệnh lệnh

Chức năng 

Cách dùng 

Cấu trúc 

Đề nghị/ Hướng dẫn

Với hướng dẫn thông thường người nói không dùng kèm please mà chỉ đưa ra câu lệnh.

Please S + V + O!

S + V + O, please!

(Lưu ý: Please có thể đứng đầu hoặc ở cuối câu).

Let + sb + do sth

Lời mời

Vai trò lời mời, thường sử dụng khi nói với người thân, người quen.

V + O!

V + O? 

Let’s + V!

Cảnh báo, đe dọa

Một lời cảnh báo, đe dọa trong những trường hợp nguy cấp, bắt buộc.

V + O!

V + O? 

Let’s + V!

Lời khuyên

Với vai trò là lời khuyên, câu sẽ đi với tông giọng nhẹ nhàng hơn một chút.

Don’t + V-Infinitive + O!

2.2. Tổng hợp kiến thức tiếng Anh THCS nâng cao – Câu cảm thán

Câu cảm thán có dạng:

 • What+(a/an)+adj+Noun!
 • How+adj+S+V!

=> S1+exclaimed+that+S2+V/be (lùi thì)+……..

Eg: “What a lovely teddy bear!”The girl said

“How lovely the teddy bear is!” The girl said.

=> The girl exclaimed that the teddy bear was lovely.

2.3. Tổng hợp kiến thức tiếng Anh THCS nâng cao – Câu nghi vấn 

a. Câu nghi vấn dạng Yes- No

 • Đối với động từ tobe: 

Be + S+ O+…? 

E.g: Are you happy? 

 • Đối với động từ thường:

–  Thì hiện tại đơn: Do/does + S+ V(nguyên mẫu) + …

E.g: Do you like singing? 

–  Thì quá khứ đơn: Did + S + V(nguyên mẫu) +…

E.g: Did they visit her?

–  Thì tương lai đơn: Will + S + V (nguyên mẫu) + … 

E.g: Will you join the party tonight?

–  Các thì hoàn thành: Have/has/had + S + V3/ed

E.g: Have you ever traveled in Hue?

 • Đối với động từ khiếm khuyết (Modal verbs):

Modal verbs + S + V(bare) + O … ? 

Eg: Can you wait for me for 5 minutes? 

b. Câu nghi vấn dạng Wh

Wh + (be/do) + S + V?

E.g: Why is this song so popular? 

c. Câu nghi vấn dạng lựa chọn

Trong các dạng câu nghi vấn trong tiếng Anh, chúng ta có dạng câu hỏi lựa chọn “cái này hoặc cái kia”. Bạn có thể nhận dạng loại câu hỏi này thông qua từ “or”. 

E.g: Shopping alone or shopping with friends, which do you prefer?

d. Câu nghi vấn dạng đuôi

Dạng câu hỏi này hình thành theo nguyên tắc: mệnh đề chính là khẳng định thì câu hỏi đuôi sẽ ở dạng phủ định và ngược lại. 

E.g He is an art lover, isn’t he?

2.4. Tổng hợp kiến thức tiếng Anh THCS nâng cao – Câu ghép

Dạng 1: Sử dụng trạng từ liên kết

Mệnh đề độc lập thứ nhất; Trạng từ liên kết, Mệnh đề độc lập thứ hai

Trạng từ liên kết phải có dấu chấm phẩy (;) đi trước và dấu phẩy (,) phía sau.

 • Trạng từ liên kết chỉ sự thêm vào: additionally, also, besides, furthermore, moreover, in addition…
 • Trạng từ liên kết chỉ sự mâu thuẫn hoặc trái ngược: contrary, conversely, however, if not, in contrast, nevertheless, nonetheless, on the other hand, otherwise…
 • Trạng từ liên kết chỉ trật tự và thời gian: afterward, at last, currently, eventually, first, first of all, second/third/etc…, finally, immediately, later, meanwhile, next, then, previous… 
 • Trạng từ liên kết để đưa ra ví dụ, làm rõ ý: for example, for instance, namely, notably…
 • Trạng từ liên kết chỉ kết quả, hậu quả: accordingly, as a result, consequently/as a consequence, hence, therefore, thus…

Dạng 2: Sử dụng liên từ kết hợp 

Thường nối các mệnh đề độc lập trong câu bằng các liên từ kết hợp: For, And, Nor, But, Or, Yet, So

Từ vựng

Cách dùng

For

Dùng chỉ nguyên nhân. 

And

Đây là liên từ được dùng nhiều nhất. Chúng ta dùng “and” khi:

– Muốn diễn đạt việc thêm điều gì/cái gì vào điều gì/cái gì khác. 

– Khi hành động/sự việc trong mệnh đề thứ hai diễn ra sau mệnh đề thứ nhất. 

– Khi mệnh đề thứ hai là hệ quả của mệnh đề thứ nhất. 

Nor

Chúng ta dùng “nor” để nối 2 mệnh đề khi mệnh đề thứ nhất có từ phủ định (như “neither, never…”). 

LƯU Ý: Trong mệnh đề có “nor” phải dùng cấu trúc đảo ngữ, tức là sau “nor” chúng ta sẽ đưa trợ động từ lên trước chủ ngữ.

But

Dùng “but” khi mệnh đề thứ hai trái ngược hoặc mâu thuẫn với mệnh đề trước đó. 

Or

Chúng ta dùng “or” để bổ sung một lựa chọn khác. 

Yet

Yet” vừa có nghĩa là “nhưng” (như “but”), đồng thời cũng có nghĩa “tuy nhiên”, “mặc dù”. Nó diễn tả ý trái ngược so với ý trước đó. 

So

Chúng ta dùng “so” khi mệnh đề thứ nhất là nguyên nhân của mệnh đề thứ hai.  

Dạng 3: Sử dụng liên từ tương quan: 

Liên từ tương quan + MĐ độc lập thứ nhất, + liên từ tương quan + MĐ độc lập thứ hai

E.g: both…and, either…or, just as…so, not only…but also, whether…or…

Dạng 4: Sử dụng dấu chấm phẩy

Công thức: Mệnh đề độc lập 1; Mệnh đề độc lập 2

2.5. Câu phức – Tổng hợp kiến thức tiếng Anh THCS nâng cao

Câu phức trong tiếng Anh diễn tả mối quan hệ nguyên nhân kết quả có cấu trúc như sau:

As/since/because + mệnh đề, mệnh đề.

Mệnh đề + because of/due to + danh từ/danh động từ.

 • Trong trường hợp diễn đạt nguyên nhân kết quả, theo sau bởi một danh từ/cụm danh từ có cấu trúc như sau:

Because of/Due to/Owing to + danh từ/danh động từ, mệnh đề.

Mệnh đề + because of/due to/owing to/thanks to + danh từ/danh động từ.

 • Câu phức có mối quan hệ nhượng bộ:

Although/Though/Even though + mệnh đề, mệnh đề.

Mệnh đề + although/though/even though + mệnh đề.

 • Câu phức có mối quan hệ tương phản:

While + mệnh đề, mệnh đề. 

Mệnh đề + while/whereas + mệnh đề. 

Whereas mệnh đề, mệnh đề.

 • Câu phức diễn tả mục đích:

Mệnh đề + in order that/so that + mệnh đề (động từ sử dụng động từ khuyết thiếu).

 • Câu phức diễn tả thời gian:

Trạng từ thời gian + mệnh đề, mệnh đề.

Mệnh đề + trạng từ thời gian + mệnh đề.

 • Câu phức diễn tả giả thuyết:

If/As long as/Unless/In case + mệnh đề, mệnh đề.

Mệnh đề + if/as long as/unless/in case + mệnh đề.

 • Câu phức có sử dụng mệnh đề quan hệ:

Đại từ quan hệ 

Cấu trúc

Cách dùng 

Who 

Danh từ chỉ người + who + V/ O.

Hoặc 

Danh từ chỉ người + who + mệnh đề.

Bổ sung nghĩa cho danh từ chỉ người, có vai trò là chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu.

Which 

Danh từ chỉ sự vật/ sự việc + which + V O. 

Danh từ chỉ sự vật/ sự việc + which + mệnh đề.

Bổ nghĩa cho danh từ chỉ chỉ vật, sự việc, đóng vai trò là chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu. 

Whose 

Danh từ + whose + danh từ + V O.

Danh từ + whose + danh từ + mệnh đề.

Bổ sung ý nghĩa sở hữu cho danh từ. 

 

Trạng từ quan hệ 

Cấu trúc  

Cách dùng

When 

Mệnh đề + when + mệnh đề. 

Bổ sung ý nghĩa cho danh từ chỉ thời gian.

Where 

Mệnh đề + where + mệnh đề 

Bổ sung ý nghĩa cho danh từ chỉ nơi chốn.

2.6. Câu tường thuật/ gián tiếp – Tổng hợp kiến thức tiếng Anh THCS nâng cao

 • Công thức 
 

Câu trực tiếp 

Câu gián tiếp

Câu kể 

S + say(s) to O hoặc tell(s): “…”

S + said hoặc told + (that) + S + V

Câu hỏi 

S + ask(s): “Wh-question”

S + asked/ wanted to know/ wandered + Wh-words + S + V

S + ask(s): “Yes/No question”

S + asked/ wanted to know/ wandered + if/whether + S + V

Câu đề nghị 

S ask(s)/suggest(s) + that + S + V

S told/asked + O + to V

 • Quy tắc đổi thì của động từ trong câu tường thuật

Để viết câu tường thuật từ câu trực tiếp, phải lùi 1 thì so với câu trực tiếp. 

Câu trực tiếp 

Câu tường thuật

Hiện tại đơn

Quá khứ đơn

Hiện tại tiếp diễn

Quá khứ tiếp diễn

Hiện tại hoàn thành

Quá khứ hoàn thành

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Quá khứ đơn

Quá khứ hoàn thành

Quá khứ tiếp diễn

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Quá khứ hoàn thành

Quá khứ hoàn thành

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Tương lai đơn

Tương lai đơn trong quá khứ

Tương lai tiếp diễn

Tương lai tiếp diễn trong quá khứ

Tương lai hoàn thành

Tương lai hoàn thành tiếp diễn trong quá khứ

Tương lai hoàn thành tiếp diễn

Tương lai hoàn thành tiếp diễn trong quá khứ

 • Biến đổi đại từ và các từ hạn định
 

Câu trực tiếp 

Câu gián tiếp

Chủ ngữ

I

he/ she

You

I/ We/ They

We

We/ They

Tân ngữ

me

him/ her

you

me/ us/ them

us

us/them

Đại từ sở hữu

my

his/ her

your

my/ our/ their

our

our/ their

Tính từ sở hữu

mine

his/ hers

yours

mine/ ours/ theirs

ours

ours/ theirs

Đại từ chỉ định

this

the/ that

these

the/ those

 • Biến đổi trạng ngữ chỉ thời gian và nơi chốn

Câu trực tiếp 

Câu gián tiếp 

here

there

This

That

These

Those

now

then/ at that moment

today/ tonight

that day/ that night

tomorrow

the next day

next week

the following week

This week

That week 

yesterday

the previous day

the day before

Last day 

The day before

last week

the week before

ago

before

3. Bài tập ứng dụng 

Mời các em và các phụ huynh tham khảo các đề ôn tập các chủ đề kiến thức tiếng Anh nâng cao THCS tại đây

Luyện tập là điều cần thiết trong quá trình học ngữ pháp tiếng Anh
Luyện tập là điều cần thiết trong quá trình học ngữ pháp tiếng Anh

Lời kết 

Các em cần phải nắm chắc khối lượng kiến thức THCS một cách vững vàng trước khi lên cấp. Để từ đó xây dựng cho mình một nền tảng học tiếng Anh thật tốt từ khi còn bé. Pasal Junior chúc các con học tiếng Anh thật giỏi và đạt được nhiều kết quả cao. 

Có thể bạn quan tâm

[Ebook + Audio] Top 10 truyện tiếng Anh cho trẻ em từ 3-6 tuổi học vựng hiệu quả 

[Ebook + Audio] Top 10 truyện tiếng Anh cho trẻ em từ 3-6 tuổi học vựng hiệu quả 

Nội dung chính1. Tổng hợp hệ thống kiến thức tiếng Anh THCS2. Một số chủ điểm ngữ pháp Tiếng Anh nâng cao 2.1. Tổng hợp kiến thức tiếng Anh THCS...

Đọc tiếp
[PDF] TOP 5 Bộ giáo trình tiếng Anh cho trẻ em tiểu học

[PDF] TOP 5 Bộ giáo trình tiếng Anh cho trẻ em tiểu học

Nội dung chính1. Tổng hợp hệ thống kiến thức tiếng Anh THCS2. Một số chủ điểm ngữ pháp Tiếng Anh nâng cao 2.1. Tổng hợp kiến thức tiếng Anh THCS...

Đọc tiếp
Tổng hợp 10 trang web học tiếng Anh online chất lượng cho bé tại nhà

Tổng hợp 10 trang web học tiếng Anh online chất lượng cho bé tại nhà

Nội dung chính1. Tổng hợp hệ thống kiến thức tiếng Anh THCS2. Một số chủ điểm ngữ pháp Tiếng Anh nâng cao 2.1. Tổng hợp kiến thức tiếng Anh THCS...

Đọc tiếp
7 Quy tắc dạy tiếng Anh cho trẻ theo phương pháp Effortless English

7 Quy tắc dạy tiếng Anh cho trẻ theo phương pháp Effortless English

Nội dung chính1. Tổng hợp hệ thống kiến thức tiếng Anh THCS2. Một số chủ điểm ngữ pháp Tiếng Anh nâng cao 2.1. Tổng hợp kiến thức tiếng Anh THCS...

Đọc tiếp
Phân loại các cấp độ tiếng Anh cho trẻ em theo năng lực

Phân loại các cấp độ tiếng Anh cho trẻ em theo năng lực

Nội dung chính1. Tổng hợp hệ thống kiến thức tiếng Anh THCS2. Một số chủ điểm ngữ pháp Tiếng Anh nâng cao 2.1. Tổng hợp kiến thức tiếng Anh THCS...

Đọc tiếp
[Update] Bài tập tiếng Anh về Chủ đề Thời tiết cho trẻ em

[Update] Bài tập tiếng Anh về Chủ đề Thời tiết cho trẻ em

Nội dung chính1. Tổng hợp hệ thống kiến thức tiếng Anh THCS2. Một số chủ điểm ngữ pháp Tiếng Anh nâng cao 2.1. Tổng hợp kiến thức tiếng Anh THCS...

Đọc tiếp
Đăng ký thi Flyers như thế nào? Toàn bộ thông tin về kỳ thi

Đăng ký thi Flyers như thế nào? Toàn bộ thông tin về kỳ thi

Nội dung chính1. Tổng hợp hệ thống kiến thức tiếng Anh THCS2. Một số chủ điểm ngữ pháp Tiếng Anh nâng cao 2.1. Tổng hợp kiến thức tiếng Anh THCS...

Đọc tiếp
5 Cách học tiếng Anh cùng con hiệu quả ba mẹ cần biết

5 Cách học tiếng Anh cùng con hiệu quả ba mẹ cần biết

Nội dung chính1. Tổng hợp hệ thống kiến thức tiếng Anh THCS2. Một số chủ điểm ngữ pháp Tiếng Anh nâng cao 2.1. Tổng hợp kiến thức tiếng Anh THCS...

Đọc tiếp
[A-Z] Ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh lớp 3 – Global Success

[A-Z] Ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh lớp 3 – Global Success

Nội dung chính1. Tổng hợp hệ thống kiến thức tiếng Anh THCS2. Một số chủ điểm ngữ pháp Tiếng Anh nâng cao 2.1. Tổng hợp kiến thức tiếng Anh THCS...

Đọc tiếp
TOP 15 bài nhạc tiếng Anh cho trẻ em phổ biến dễ thuộc nhất

TOP 15 bài nhạc tiếng Anh cho trẻ em phổ biến dễ thuộc nhất

Nội dung chính1. Tổng hợp hệ thống kiến thức tiếng Anh THCS2. Một số chủ điểm ngữ pháp Tiếng Anh nâng cao 2.1. Tổng hợp kiến thức tiếng Anh THCS...

Đọc tiếp
Tất tật điều cần biết về các chứng chỉ Cambridge

Tất tật điều cần biết về các chứng chỉ Cambridge

Nội dung chính1. Tổng hợp hệ thống kiến thức tiếng Anh THCS2. Một số chủ điểm ngữ pháp Tiếng Anh nâng cao 2.1. Tổng hợp kiến thức tiếng Anh THCS...

Đọc tiếp
Về đầu trang

Đăng ký nhận tư vấn