Tổng hợp cờ và tên các nước trên thế giới bằng tiếng Anh

Chủ đề tên lá cờ các nước trên thế giới bằng tiếng Anh được coi là một chủ đề thú vị cho các bạn nhỏ làm quen với ngôn ngữ này. Phụ huynh có thể tham khảo bài viết dưới đây để cùng con học tiếng Anh nhé!

1. Phân biệt tên các châu lục trên thế giới

 1. Asia /ˈeɪ.ʒə/ – Châu Á
 2. Europe /ˈjʊə.rəp/ – Châu Âu
 3. North America /nɔrθ əˈmɛrɪkə/ – Bắc Mỹ
 4. South America /saʊθ əˈmɛrɪkə/ – Nam Mỹ
 5. Africa /ˈæfrɪkə/ – Châu Phi
 6. Australia /ɒˈstreɪliə/ – Châu Úc
 7. Antarctica /ænˈtɑːrktɪkə/ – Châu Nam Cực

2. Cách đọc – viết cờ các nước trên thế giới 

2.1. Tên cờ các nước trên thế giới bằng tiếng Anh – Châu Âu

Tên cờ các nước trên thế giới bằng tiếng Anh - Châu Âu
Tên cờ các nước trên thế giới bằng tiếng Anh – Châu Âu
 1. Albania /ælˈbeɪniə/ – Albania
 2. Andorra /ænˈdɔːrə/ – Andorra
 3. Austria /ˈɒstriə/ – Áo
 4. Belarus /bɛləˈruːs/ – Belarus
 5. Belgium /ˈbɛldʒəm/ – Bỉ
 6. Bosnia and Herzegovina /ˈbɒzniə ænd ˌhɛətsəˈɡoʊvɪnə/ – Bosnia và Herzegovina
 7. Bulgaria /bʌlˈɡɛəriə/ – Bulgaria
 8. Croatia /kroʊˈeɪʃə/ – Croatia
 9. Cyprus /ˈsaɪprəs/ – Síp
 10. Czech Republic /tʃɛk rɪˈpʌblɪk/ – Cộng hòa Séc
 11. Denmark /ˈdɛnmɑːrk/ – Đan Mạch
 12. Estonia /ɪsˈtoʊniə/ – Estonia
 13. Finland /ˈfɪnlənd/ – Phần Lan
 14. France /fræns/ – Pháp
 15. Germany /ˈdʒɜːrməni/ – Đức
 16. Greece /ɡriːs/ – Hy Lạp
 17. Hungary /ˈhʌŋɡəri/ – Hungary
 18. Iceland /ˈaɪslænd/ – Iceland
 19. Ireland /ˈaɪrlənd/ – Ireland
 20. Italy /ˈɪtəli/ – Ý
 21. Kosovo /ˈkɒsəvoʊ/ – Kosovo
 22. Latvia /ˈlætviə/ – Latvia
 23. Liechtenstein /ˈlɪk.tən.staɪn/ – Liechtenstein
 24. Lithuania /ˌlɪθuˈeɪniə/ – Lithuania
 25. Luxembourg /ˈlʌksəmbɜːrɡ/ – Luxembourg
 26. Malta /ˈmɔːltə/ – Malta
 27. Moldova /mɒlˈdoʊvə/ – Moldova
 28. Monaco /ˈmɒnəkoʊ/ – Monaco 

2.2. Tên cờ các nước trên thế giới bằng tiếng Anh – Châu Á

Tên cờ các quốc gia Châu Á
Tên cờ các quốc gia Châu Á
 1. Afghanistan /æfˈɡænɪstæn/ – Afghanistan
 2. Armenia /ɑːˈmiːniə/ – Armenia
 3. Azerbaijan /ˌæzərbaɪˈdʒɑːn/ – Azerbaijan
 4. Bahrain /baɪˈreɪn/ – Bahrain
 5. Bangladesh /ˈbæŋɡlədɛʃ/ – Bangladesh
 6. Bhutan /buːˈtɑːn/ – Bhutan
 7. Brunei /bruːˈnaɪ/ – Brunei
 8. Cambodia /ˈkæmbəʊdiə/ – Campuchia
 9. China /ˈʧaɪnə/ – Trung Quốc
 10. Cyprus /ˈsaɪprəs/ – Đảo Síp
 11. Georgia /ˈdʒɔːrdʒə/ – Gruzia
 12. India /ˈɪndiə/ – Ấn Độ
 13. Indonesia /ˌɪndəˈniːʒə/ – Indonesia
 14. Iran /aɪˈræn/ – Iran
 15. Iraq /ɪˈræk/ – Iraq
 16. Israel /ˈɪzriəl/ – Israel
 17. Japan /dʒəˈpæn/ – Nhật Bản
 18. Jordan /ˈdʒɔːrdən/ – Jordan
 19. Kazakhstan /ˌkæzəkˈstæn/ – Kazakhstan
 20. Kuwait /kʊˈweɪt/ – Kuwait
 21. Kyrgyzstan /ˌkɜːrɡɪˈstæn/ – Kyrgyzstan
 22. Laos /laʊs/ – Lào
 23. Lebanon /ˈlɛbənɒn/ – Liban
 24. Malaysia /məˈleɪziə/ – Malaysia
 25. Maldives /ˈmɒl.diːvz/ – Maldives
 26. Mongolia /mɒŋˈɡoʊliə/ – Mông Cổ
 27. Myanmar (Burma) /ˈmjɑːnmɑːr/ (ˈbɜːrmə)/ – Myanmar (Miến Điện)
 28. Nepal /ˈnɛpɔːl/ – Nepal
 29. North Korea /nɔrθ kəˈriə/ – Bắc Triều Tiên
 30. Oman /oʊˈmɑːn/ – Oman
 31. Pakistan /ˈpækɪstæn/ – Pakistan
 32. Palestine /ˈpælɪstiːn/ – Palestine
 33. Philippines /ˈfɪlɪˌpinz/ – Philippines

2.3. Tên cờ các nước trên thế giới bằng tiếng Anh – Châu Mỹ

Tên cờ các quốc gia Châu Mỹ
Tên cờ các quốc gia Châu Mỹ
 1. Antigua and Barbuda /ænˈtiːɡwə ænd bɑrˈbjuːdə/ – Antigua và Barbuda
 2. Argentina /ˌɑːrdʒənˈtiːnə/ – Argentina
 3. Bahamas /bəˈhɑːməz/ – Bahamas
 4. Barbados /bɑːrˈbeɪdəs/ – Barbados
 5. Belize /bəˈliːz/ – Belize
 6. Bolivia /bəˈlɪviə/ – Bolivia
 7. Brazil /brəˈzɪl/ – Brazil
 8. Canada /ˈkænədə/ – Canada
 9. Chile /tʃɪli/ – Chile
 10. Colombia /kəˈlʌmbiə/ – Colombia
 11. Costa Rica /ˈkɒstə ˈrikə/ – Costa Rica
 12. Cuba /ˈkjuːbə/ – Cuba
 13. Dominica /ˌdɒmɪˈniːkə/ – Dominica
 14. Dominican Republic /dəˈmɪnɪkən rɪˈpʌblɪk/ – Cộng hòa Dominica
 15. Ecuador /ˈɛkwədɔːr/ – Ecuador
 16. El Salvador /ɛl ˈsælvədɔːr/ – El Salvador
 17. Grenada /ɡrəˈneɪdə/ – Grenada
 18. Guatemala /ˌɡwɑːtəˈmɑːlə/ – Guatemala
 19. Guyana /ɡaɪˈɑːnə/ – Guyana
 20. Haiti /heɪti/ – Haiti
 21. Honduras /hɒnˈdʊrəs/ – Honduras
 22. Jamaica /dʒəˈmeɪkə/ – Jamaica
 23. Mexico /ˈmɛksɪkoʊ/ – México
 24. Nicaragua /ˌnɪkəˈrɑːɡwə/ – Nicaragua
 25. Panama /ˈpænəmɑː/ – Panama
 26. Paraguay /ˈpærəɡwaɪ/ – Paraguay
 27. Peru /pəˈruː/ – Peru
 28. Saint Kitts and Nevis /seɪnt kɪts ænd ˈniːvɪs/ – Saint Kitts và Nevis
 29. Saint Lucia /seɪnt ˈluːʃə/ – Saint Lucia
 30. Saint Vincent and the Grenadines /seɪnt ˈvɪnsənt ænd ðə ɡrɛˈneɪdinz/ – Saint Vincent và Grenadines
 31. Suriname /ˈsʊrɪnæm/ – Suriname
 32. Trinidad and Tobago /trɪnɪdæd ænd təˈbeɪɡoʊ/ – Trinidad và Tobago
 33. United States /juːˈnaɪtɪd steɪts/ – Hoa Kỳ
 34. Uruguay /ˈjʊrəɡwaɪ/ – Uruguay
 35. Venezuela /ˌvɛnəˈzweɪlə/ – Venezuela

2.4. Tên cờ các nước trên thế giới – Châu Phi

Tên cờ các nước trên thế giới - Châu Phi
Tên cờ các nước trên thế giới – Châu Phi
 1. Algeria /ælˈdʒɪəriə/ – Algeria
 2. Angola /æŋˈɡoʊlə/ – Angola
 3. Benin /bɛˈniːn/ – Bénin
 4. Botswana /bɒtˈswɑːnə/ – Botswana
 5. Burkina Faso /bərˌkiːnə ˈfɑːsoʊ/ – Burkina Faso
 6. Burundi /bəˈrʊndi/ – Burundi
 7. Cabo Verde /ˌkæboʊ ˈvɜːrdi/ – Cabo Verde
 8. Cameroon /ˌkæməˈruːn/ – Cameroon
 9. Central African Republic /ˈsɛntrəl ˈæfrɪkən rɪˈpʌblɪk/ – Cộng hòa Trung Phi
 10. Chad /tʃæd/ – Chad
 11. Comoros /ˈkɒməroʊz/ – Comoros
 12. Democratic Republic of the Congo /ˌdɛməˈkrætɪk rɪˈpʌblɪk əv ðə ˈkɒŋɡoʊ/ – Cộng hòa Dân chủ Congo
 13. Djibouti /dʒɪˈbuːti/ – Djibouti
 14. Egypt /ˈiːdʒɪpt/ – Ai Cập
 15. Equatorial Guinea /ˌɛkwəˈtɔːriəl ɡɪˈniː/ – Guinea Xích Đạo
 16. Eritrea /ɛrɪˈtreɪə/ – Eritrea
 17. Eswatini /ɛˈswɑːtɪni/ – Eswatini
 18. Ethiopia /iːθiˈoʊpiə/ – Ethiopia
 19. Gabon /ɡəˈbɒn/ – Gabon

2.5. Tên cờ các nước trên thế giới bằng tiếng Anh – Châu Đại Dương và Thái Bình Dương

Tên các nước thuộc Châu Đại Dương và Thái Bình Dương
Tên các nước thuộc Châu Đại Dương và Thái Bình Dương

Châu Đại Dương (Oceania):

 1. Australia /ɒˈstreɪliə/ – Australia
 2. Fiji /ˈfiːdʒi/ – Fiji
 3. Kiribati /ˌkɪrɪˈbæti/ – Kiribati
 4. Marshall Islands /ˈmɑːrʃəl ˈaɪləndz/ – Quần đảo Marshall
 5. Micronesia /ˌmaɪkrəˈniːziə/ – Micronesia
 6. Nauru /nɑːˈruː/ – Nauru
 7. New Zealand /njuː ˈziːlənd/ – New Zealand
 8. Palau /pəˈlaʊ/ – Palau
 9. Papua New Guinea /ˈpæpuə njuː ˈɡɪni/ – Papua New Guinea
 10. Samoa /səˈmoʊə/ – Samoa
 11. Solomon Islands /ˈsɒləmən ˈaɪləndz/ – Quần đảo Solomon
 12. Tonga /ˈtɒŋɡə/ – Tonga
 13. Tuvalu /tuːˈvɑːluː/ – Tuvalu
 14. Vanuatu /ˌvɑːnəˈwɑːtuː/ – Vanuatu

Châu Thái Bình Dương (Pacific Islands):

 1. American Samoa /əˈmɛrɪkən səˈmoʊə/ – American Samoa
 2. Cook Islands /kʊk ˈaɪləndz/ – Quần đảo Cook
 3. French Polynesia /frɛntʃ pɒlɪˈniːʒə/ – Polynésie Pháp
 4. Guam /ɡwɑːm/ – Guam
 5. New Caledonia /ˈnjuː ˌkælɪˈdoʊniə/ – New Caledonia
 6. Niue /niˈuːeɪ/ – Niue
 7. Norfolk Island /ˈnɔːrfək ˈaɪlənd/ – Đảo Norfolk
 8. Northern Mariana Islands /ˈnɔːrðərn mæriˈænə ˈaɪləndz/ – Quần đảo Bắc Mariana
 9. Pitcairn Islands /ˈpɪtkɛrn ˈaɪləndz/ – Quần đảo Pitcairn
 10. Tokelau /ˈtoʊkəlaʊ/ – Tokelau
 11. Wallis and Futuna /ˈwɒlɪs ænd fuˈtuːnə/ – Wallis và Futuna

3. Một số câu hỏi về chủ đề các quốc gia trên thế giới

 1. Which country is known as the “Land of Smiles”?

   – Answer: Thailand

 1. Which country is the homeland of kangaroos?

   – Answer: Australia

 1. What is the official language of China?

   – Answer: Mandarin Chinese

 1. Which country is located at the southernmost point of the Earth?

   – Answer: Antarctica

 1. What is the highest point on Earth, and where is it located?

   – Answer: Mount Everest; Himalayas, between Nepal and Tibet

 1. Which country is famous for its Leaning Tower?

   – Answer: Italy (specifically, Pisa)

 1. The Great Barrier Reef, one of the natural wonders, is located in which country?

   – Answer: Australia

 1. Which country is known as the “Land of the Rising Sun”?

   – Answer: Japan

 1. What is the capital city of the United States?

   – Answer: Washington, D.C.

 1. In which country can you find the famous pyramids in Giza?

    – Answer: Egypt

Tìm hiểu thêm: Ý nghĩa quốc kỳ của một số nước nói tiếng Anh

Lời kết

Trên đây là tổng hợp đầy đủ của Pasal Junior về từ vựng chủ đề cờ các nước trên thế giới bằng tiếng Anh kèm theo một số câu hỏi đố vui. Hy vọng các kiến thức được chia sẻ trên đây sẽ giúp phụ huynh đồng hành tốt hơn cùng con trên hành trình chinh phục tri thức. Liên hệ ngay với Pasal Junior để được tư vấn cụ thể nhé!

Có thể bạn quan tâm

[Ebook + Audio] Top 10 truyện tiếng Anh cho trẻ em từ 3-6 tuổi học vựng hiệu quả 

[Ebook + Audio] Top 10 truyện tiếng Anh cho trẻ em từ 3-6 tuổi học vựng hiệu quả 

Nội dung chính1. Phân biệt tên các châu lục trên thế giới2. Cách đọc – viết cờ các nước trên thế giới 2.1. Tên cờ các nước trên thế giới...

Đọc tiếp
60+ Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh cơ bản thông dụng nhất

60+ Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh cơ bản thông dụng nhất

Nội dung chính1. Phân biệt tên các châu lục trên thế giới2. Cách đọc – viết cờ các nước trên thế giới 2.1. Tên cờ các nước trên thế giới...

Đọc tiếp
[Full] Lộ trình học tiếng Anh cho học sinh THCS từ cơ bản đến nâng cao

[Full] Lộ trình học tiếng Anh cho học sinh THCS từ cơ bản đến nâng cao

Nội dung chính1. Phân biệt tên các châu lục trên thế giới2. Cách đọc – viết cờ các nước trên thế giới 2.1. Tên cờ các nước trên thế giới...

Đọc tiếp
TOP 5 tai nghe học tiếng Anh trẻ em có lượt mua nhiều nhất

TOP 5 tai nghe học tiếng Anh trẻ em có lượt mua nhiều nhất

Nội dung chính1. Phân biệt tên các châu lục trên thế giới2. Cách đọc – viết cờ các nước trên thế giới 2.1. Tên cờ các nước trên thế giới...

Đọc tiếp
[PDF] TOP 5 Bộ giáo trình tiếng Anh cho trẻ em tiểu học

[PDF] TOP 5 Bộ giáo trình tiếng Anh cho trẻ em tiểu học

Nội dung chính1. Phân biệt tên các châu lục trên thế giới2. Cách đọc – viết cờ các nước trên thế giới 2.1. Tên cờ các nước trên thế giới...

Đọc tiếp
Tổng hợp 10 trang web học tiếng Anh online chất lượng cho bé tại nhà

Tổng hợp 10 trang web học tiếng Anh online chất lượng cho bé tại nhà

Nội dung chính1. Phân biệt tên các châu lục trên thế giới2. Cách đọc – viết cờ các nước trên thế giới 2.1. Tên cờ các nước trên thế giới...

Đọc tiếp
7 Quy tắc dạy tiếng Anh cho trẻ theo phương pháp Effortless English

7 Quy tắc dạy tiếng Anh cho trẻ theo phương pháp Effortless English

Nội dung chính1. Phân biệt tên các châu lục trên thế giới2. Cách đọc – viết cờ các nước trên thế giới 2.1. Tên cờ các nước trên thế giới...

Đọc tiếp
Phân loại các cấp độ tiếng Anh cho trẻ em theo năng lực

Phân loại các cấp độ tiếng Anh cho trẻ em theo năng lực

Nội dung chính1. Phân biệt tên các châu lục trên thế giới2. Cách đọc – viết cờ các nước trên thế giới 2.1. Tên cờ các nước trên thế giới...

Đọc tiếp
[Update] Bài tập tiếng Anh về Chủ đề Thời tiết cho trẻ em

[Update] Bài tập tiếng Anh về Chủ đề Thời tiết cho trẻ em

Nội dung chính1. Phân biệt tên các châu lục trên thế giới2. Cách đọc – viết cờ các nước trên thế giới 2.1. Tên cờ các nước trên thế giới...

Đọc tiếp
Đăng ký thi Flyers như thế nào? Toàn bộ thông tin về kỳ thi

Đăng ký thi Flyers như thế nào? Toàn bộ thông tin về kỳ thi

Nội dung chính1. Phân biệt tên các châu lục trên thế giới2. Cách đọc – viết cờ các nước trên thế giới 2.1. Tên cờ các nước trên thế giới...

Đọc tiếp
5 Cách học tiếng Anh cùng con hiệu quả ba mẹ cần biết

5 Cách học tiếng Anh cùng con hiệu quả ba mẹ cần biết

Nội dung chính1. Phân biệt tên các châu lục trên thế giới2. Cách đọc – viết cờ các nước trên thế giới 2.1. Tên cờ các nước trên thế giới...

Đọc tiếp
Về đầu trang

Đăng ký nhận tư vấn