Phân biệt tên các nước và quốc tịch trên thế giới bằng tiếng Anh

Chủ đề tên các đất nước và quốc tịch bằng tiếng Anh được coi là một chủ đề thú vị cho các bạn nhỏ làm quen với ngôn ngữ này. Phụ huynh có thể tham khảo bài viết dưới đây để cùng con học tiếng Anh nhé!

1. Từ vựng về tên đất nước và quốc tịch trong tiếng Anh

1.1. Tên các nước và quốc tịch bằng tiếng Anh – Châu Âu

 1. United Kingdom – British – /ˈbrɪtɪʃ/ – Vương quốc Anh
 2. Germany – German – /ˈdʒɜː.mən/ – Đức
 3. France – French – /frentʃ/ – Pháp
 4. Italy – Italian – /ɪˈtæliən/ – Ý
 5. Spain – Spanish – /ˈspænɪʃ/ – Tây Ban Nha
 6. Portugal – Portuguese – /ˌpɔː.tʃəˈɡiːz/ – Bồ Đào Nha
 7. Netherlands – Dutch – /dʌtʃ/ – Hà Lan
 8. Belgium – Belgian – /ˈbel.dʒən/ – Bỉ
 9. Sweden – Swedish – /ˈswiː.dɪʃ/ – Thụy Điển
 10. Norway – Norwegian – /nɔːˈweɪdʒən/ – Na Uy
 11. Denmark – Danish – /ˈdeɪ.nɪʃ/ – Đan Mạch
 12. Finland – Finnish – /ˈfɪn.ɪʃ/ – Phần Lan
 13. Iceland – Icelandic – /aɪsˈlændɪk/ – Iceland (cũng là tên trong tiếng Việt)
 14. Switzerland – Swiss – /swɪs/ – Thụy Sĩ
 15. Greece – Greek – /ɡriːk/ – Hy Lạp
 16. Austria – Austrian – /ˈɒstriən/ – Áo
 17. Czech Republic – Czech – /tʃɛk/ – Cộng hòa Séc
 18. Poland – Polish – /ˈpəʊ.lɪʃ/ – Ba Lan
 19. Hungary – Hungarian – /hʌŋˈɡeəriən/ – Hungary (cũng là tên trong tiếng Việt)
 20. Russia – Russian – /ˈrʌʃən/ – Nga
Tên các nước và quốc tịch bằng tiếng Anh - Châu Âu
Tên các nước và quốc tịch bằng tiếng Anh – Châu Âu

1.2. Tên các nước và quốc tịch bằng tiếng Anh – Châu Á

 1. Vietnam – Vietnamese – /ˌviː.ət.nəˈmiːz/ – Việt Nam
 2. China – Chinese – /tʃaɪˈniːz/ – Trung Quốc
 3. Japan – Japanese – /dʒəˈpæn.iz/ – Nhật Bản
 4. South Korea – Korean – /kəˈriː.ən/ – Hàn Quốc
 5. India – Indian – /ˈɪn.di.ən/ – Ấn Độ
 6. Indonesia – Indonesian – /ˌɪn.dəˈniː.ʒən/ – Indonesia
 7. Thailand – Thai – /taɪ/ – Thái Lan
 8. Malaysia – Malaysian – /məˈleɪ.ʒən/ – Malaysia
 9. Singapore – Singaporean – /ˌsɪŋ.ɡəˈpɔː.ri.ən/ – Singapore
 10. Philippines – Filipino – /ˌfɪl.ɪˈpiː.noʊ/ – Philippines
 11. Cambodia – Cambodian – /kæmˈboʊ.di.ən/ – Campuchia
 12. Laos – Laotian – /laʊˈʒən/ – Lào
 13. Myanmar – Burmese – /bɜːˈmiːz/ – Myanmar
 14. Brunei – Bruneian – /bruːˈnaɪ.ən/ – Brunei
 15. Mongolia – Mongolian – /mɑːŋˈɡoʊ.li.ən/ – Mông Cổ
 16. Nepal – Nepali – /ˈneɪ.pɑː.li/ – Nepal
 17. Bhutan – Bhutanese – /buːˈtɑː.niːz/ – Bhutan
 18. Sri Lanka – Sri Lankan – /ˌsriː ˈlæŋ.kən/ – Sri Lanka
 19. Pakistan – Pakistani – /ˌpæk.ɪˈstæn.i/ – Pakistan
 20. Bangladesh – Bangladeshi – /ˌbæŋ.ləˈdɛʃ.i/ – Bangladesh
 21. Afghanistan – Afghan – /ˌæf.ɡəˈnɪs.tæn/ – Afghanistan
 22. Iraq – Iraqi – /ɪˈræk.i/ – Iraq
 23. Iran – Iranian – /ɪˈræn.i.ən/ – Iran
 24. Saudi Arabia – Saudi Arabian – /ˌsɔː.di əˈreɪ.bi.ən/ – Ả Rập Xê-út
 25. United Arab Emirates (UAE) – Emirati – /ˌɛmɪˈrɑː.ti/ – Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE)
 26. Qatar – Qatari – /ˌkɑːˈtɑː.ri/ – Qatar
 27. Kuwait – Kuwaiti – /kʊˈweɪ.ti/ – Kuwait
 28. Oman – Omani – /oʊˈmɑː.ni/ – Oman
 29. Yemen – Yemeni – /ˈjɛ.mə.ni/ – Yemen
 30. Jordan – Jordanian – /dʒɔːrˈdeɪ.ni.ən/ – Jordan
Tên các nước và quốc tịch bằng tiếng Anh - Châu Á
Tên các nước và quốc tịch bằng tiếng Anh – Châu Á

1.3. Tên các nước và quốc tịch bằng tiếng Anh – Châu Mỹ

 1. United States – American – /əˈmɛr.ɪ.kən/ – Hoa Kỳ
 2. Canada – Canadian – /kəˈneɪ.di.ən/ – Canada
 3. Mexico – Mexican – /ˈmɛk.sɪ.kən/ – Mexico
 4. Brazil – Brazilian – /brəˈzɪl.jən/ – Brasil
 5. Argentina – Argentine – /ˌɑːr.dʒənˈtaɪn/ – Argentina
 6. Colombia – Colombian – /kəˈlʌm.bi.ən/ – Colombia
 7. Peru – Peruvian – /pəˈruː.vi.ən/ – Peru
 8. Venezuela – Venezuelan – /ˌvɛn.ɪˈzweɪ.lən/ – Venezuela
 9. Chile – Chilean – /ˌtʃɪl.i.ən/ – Chile
 10. Ecuador – Ecuadorian – /ˌɛk.wəˈdɔːr.i.ən/ – Ecuador
 11. Guatemala – Guatemalan – /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lən/ – Guatemala
 12. Cuba – Cuban – /ˈkjuː.bən/ – Cuba
 13. Dominican Republic – Dominican – /dəˈmɪn.ɪ.kən/ – Cộng hòa Dominica
 14. Honduras – Honduran – /hɒnˈdʊərən/ – Honduras
 15. Paraguay – Paraguayan – /ˌpær.əˈɡwaɪ.ən/ – Paraguay
 16. Nicaragua – Nicaraguan – /ˌnɪk.əˈrɑː.ɡwən/ – Nicaragua
 17. El Salvador – Salvadoran – /ˌsæl.vəˈdɔːr.i.ən/ – El Salvador
 18. Costa Rica – Costa Rican – /ˌkɒs.tə ˈriː.kən/ – Costa Rica
 19. Puerto Rico – Puerto Rican – /ˌpwɜːr.toʊ ˈriː.kən/ – Puerto Rico
 20. Uruguay – Uruguayan – /ˌjʊər.əˈɡwaɪ.ən/ – Uruguay
Các nước và quốc tịch khu vực Châu Mỹ
Các nước và quốc tịch khu vực Châu Mỹ

1.4. Tên các nước và quốc tịch bằng tiếng Anh – Châu Phi

 1. Nigeria – Nigerian – /naɪˈdʒɪər.i.ən/ – Nigeria
 2. South Africa – South African – /saʊθ ˈæfrɪkən/ – Nam Phi
 3. Egypt – Egyptian – /ɪˈdʒɪp.ʃən/ – Ai Cập
 4. Kenya – Kenyan – /ˈken.jən/ – Kenya
 5. Ethiopia – Ethiopian – /ˌiː.θiˈoʊ.pi.ən/ – Ethiopia
 6. Ghana – Ghanaian – /ˌɡɑː.niˈɛn/ – Ghana
 7. Algeria – Algerian – /ælˈdʒɪəri.ən/ – Algeria
 8. Morocco – Moroccan – /məˈrɒk.ən/ – Ma-rốc
 9. Tanzania – Tanzanian – /ˌtæn.zəˈniː.ən/ – Tanzania
 10. Uganda – Ugandan – /juːˈɡændən/ – Uganda
 11. Angola – Angolan – /æŋˈɡoʊ.lən/ – Angola
 12. Sudan – Sudanese – /suˈdæn.iːz/ – Sudan
 13. Mozambique – Mozambican – /ˌmoʊ.zæmˈbiː.kən/ – Mozambique
 14. Cameroon – Cameroonian – /ˌkæm.əˈruː.ni.ən/ – Cameroon
 15. Ivory Coast – Ivorian – /aɪˈvɔːri.ən/ – Bờ Biển Ngà
 16. Madagascar – Malagasy – /ˌmæl.əˈɡæsi/ – Madagascar
 17. Malawi – Malawian – /məˈlɑː.wi.ən/ – Malawi
 18. Zambia – Zambian – /ˈzæm.bi.ən/ – Zambia
 19. Zimbabwe – Zimbabwean – /zɪmˈbɑː.bwiː.ən/ – Zimbabwe
 20. Senegal – Senegalese – /ˌsɛn.ɪˈɡɑː.liːz/ – Senegal
Quốc tịch các nước khu vực Châu Phi
Quốc tịch các nước khu vực Châu Phi

2. Một số mẫu câu hỏi – đáp về quốc tịch trong tiếng Anh

 1. Question: Where are you from?

   – Answer: I am from Vietnam.

 1. Question: What is your nationality?

   – Answer: I am Vietnamese.

 1. Question: Were you born in your current country?

   – Answer: No, I was born in Vietnam.

 1. Question: Which country do you call home?

   – Answer: Vietnam is my home country.

 1. Question: How long have you been living in [current country]?

   – Answer: I have been living in the United States for five years.

 1. Question: Do you identify more with your nationality or the place you currently live?

   – Answer: While I cherish my Vietnamese roots, I also feel a strong connection to the United States, where I currently live.

 1. Question: Have you ever visited your home country?

   – Answer: Yes, I visit Vietnam regularly to spend time with my family and friends.

 1. Question: What languages do you speak due to your nationality?

   – Answer: Because I am Vietnamese, I speak Vietnamese fluently. I also speak English, as it is commonly used in many places.

 1. Question: How do you celebrate national holidays in your country while living abroad?

   – Answer: I celebrate Vietnamese national holidays by participating in local community events, cooking traditional dishes, and connecting with fellow Vietnamese expatriates.

 1. Question: What do you miss the most about your home country?

   – Answer: I miss the vibrant culture, delicious food, and warmth of my extended family back in Vietnam.

 1. Question: How do people react when they learn about your nationality?

   – Answer: People are usually curious and interested in learning about Vietnam. I enjoy sharing my culture and experiences with them.

 1. Question: Are there any cultural traditions or customs from your nationality that you continue to practice abroad?

   – Answer: Yes, I continue to celebrate traditional festivals, follow customs like Tet (Vietnamese New Year), and maintain close ties with my cultural heritage.

Tìm hiểu thêm: 7 câu hỏi khi làm cha mẹ được tìm kiếm nhiều nhất

3. Bài tập quốc tịch trong tiếng Anh

Trắc nghiệm: Chọn quốc tịch đúng cho mỗi quốc gia

1. Vietnam 

a) Vietnamese

b) Thailander

c) Indian

2. Brazil 

a) Brazilian

b) Mexican

c) Argentinian

3. Japan

a) Japanese

b) Chinese

c) Korean

4. Nigeria 

a) Nigerian

b) Kenyan

c) South African

5. Australia 

a) Australian

b) Canadian

c) British

Bài tập điền từ: Điền quốc gia đúng dựa trên quốc tịch được cho

 1. I am __________. (Australian)
 2. She is from __________. (Russia)
 3. My friend is __________. (Mexican)
 4. They speak __________. (Arabic)
 5. We celebrate Tet in __________. (Vietnam)

Đáp án:

Trắc nghiệm:

 1. a) Vietnamese
 2. a) Brazilian
 3. a) Japanese
 4. a) Nigerian
 5. a) Australian

Bài tập điền từ:

 1. Australia
 2. Russia
 3. Mexico
 4. Arabic-speaking countries (các quốc gia nói tiếng Ả Rập)
 5. Vietnam

Lời kết

Hy vọng bài viết trên đây về từ vựng tiếng Anh về tên nước và quốc tịch bằng tiếng Anh sẽ giúp phụ huynh cùng con học tiếng Anh tốt hơn. Pasal Junior rất mong muốn được trở thành người bạn đồng hành cùng cha mẹ trong hành trình chinh phục tri thức. Liên hệ ngay với Pasal Junior để được tư vấn về lộ trình học tiếng Anh phù hợp nhé!

Có thể bạn quan tâm

[Ebook + Audio] Top 10 truyện tiếng Anh cho trẻ em từ 3-6 tuổi học vựng hiệu quả 

[Ebook + Audio] Top 10 truyện tiếng Anh cho trẻ em từ 3-6 tuổi học vựng hiệu quả 

Nội dung chính1. Từ vựng về tên đất nước và quốc tịch trong tiếng Anh1.1. Tên các nước và quốc tịch bằng tiếng Anh – Châu Âu1.2. Tên các...

Đọc tiếp
Tất tật điều cần biết về các chứng chỉ Cambridge

Tất tật điều cần biết về các chứng chỉ Cambridge

Nội dung chính1. Từ vựng về tên đất nước và quốc tịch trong tiếng Anh1.1. Tên các nước và quốc tịch bằng tiếng Anh – Châu Âu1.2. Tên các...

Đọc tiếp
TOP 7 app học tiếng Anh miễn phí cho bé không thể bỏ qua

TOP 7 app học tiếng Anh miễn phí cho bé không thể bỏ qua

Nội dung chính1. Từ vựng về tên đất nước và quốc tịch trong tiếng Anh1.1. Tên các nước và quốc tịch bằng tiếng Anh – Châu Âu1.2. Tên các...

Đọc tiếp
CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU TIẾNG ANH CÙNG PASAL TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ MINH KHAI

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU TIẾNG ANH CÙNG PASAL TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ MINH KHAI

Nội dung chính1. Từ vựng về tên đất nước và quốc tịch trong tiếng Anh1.1. Tên các nước và quốc tịch bằng tiếng Anh – Châu Âu1.2. Tên các...

Đọc tiếp
CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU TIẾNG ANH CÙNG PASAL TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN QUAN

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU TIẾNG ANH CÙNG PASAL TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN QUAN

Nội dung chính1. Từ vựng về tên đất nước và quốc tịch trong tiếng Anh1.1. Tên các nước và quốc tịch bằng tiếng Anh – Châu Âu1.2. Tên các...

Đọc tiếp
[Học cùng con] 24 quy tắc đánh vần tiếng Anh giúp chuẩn hóa phát âm cho trẻ

[Học cùng con] 24 quy tắc đánh vần tiếng Anh giúp chuẩn hóa phát âm cho trẻ

Nội dung chính1. Từ vựng về tên đất nước và quốc tịch trong tiếng Anh1.1. Tên các nước và quốc tịch bằng tiếng Anh – Châu Âu1.2. Tên các...

Đọc tiếp
[Chi tiết] Ngữ pháp trọng tâm tiếng Anh lớp 2 cho bé

[Chi tiết] Ngữ pháp trọng tâm tiếng Anh lớp 2 cho bé

Nội dung chính1. Từ vựng về tên đất nước và quốc tịch trong tiếng Anh1.1. Tên các nước và quốc tịch bằng tiếng Anh – Châu Âu1.2. Tên các...

Đọc tiếp
10 Nguyên tắc dạy tiếng Anh cho trẻ em mọi độ tuổi

10 Nguyên tắc dạy tiếng Anh cho trẻ em mọi độ tuổi

Nội dung chính1. Từ vựng về tên đất nước và quốc tịch trong tiếng Anh1.1. Tên các nước và quốc tịch bằng tiếng Anh – Châu Âu1.2. Tên các...

Đọc tiếp
Tất tật ngữ pháp trọng tâm tiếng Anh lớp 5 chương trình mới 

Tất tật ngữ pháp trọng tâm tiếng Anh lớp 5 chương trình mới 

Nội dung chính1. Từ vựng về tên đất nước và quốc tịch trong tiếng Anh1.1. Tên các nước và quốc tịch bằng tiếng Anh – Châu Âu1.2. Tên các...

Đọc tiếp
CUỘC THI NÓI TIẾNG ANH CÙNG PASAL JUNIOR! 

CUỘC THI NÓI TIẾNG ANH CÙNG PASAL JUNIOR! 

Nội dung chính1. Từ vựng về tên đất nước và quốc tịch trong tiếng Anh1.1. Tên các nước và quốc tịch bằng tiếng Anh – Châu Âu1.2. Tên các...

Đọc tiếp
50+ câu đố thông minh cho học sinh tiểu học bằng tiếng Anh kèm đáp án

50+ câu đố thông minh cho học sinh tiểu học bằng tiếng Anh kèm đáp án

Nội dung chính1. Từ vựng về tên đất nước và quốc tịch trong tiếng Anh1.1. Tên các nước và quốc tịch bằng tiếng Anh – Châu Âu1.2. Tên các...

Đọc tiếp
Về đầu trang

Đăng ký nhận tư vấn