[Học cùng con] 100+ từ vựng tiếng Anh về đồ dùng trong nhà

Chủ đề đồ dùng trong nhà là một trong những chủ đề từ vựng phù hợp để trẻ làm quen với tiếng Anh. Cùng tìm hiểu về 100+ từ vựng tiếng Anh về đồ dùng trong nhà với Pasal Junior trong bài viết dưới đây nhé!

1. Từ vựng tiếng Anh đồ dùng trong nhà theo từng khu vực

1.1. Từ vựng tiếng Anh về đồ dùng trong Phòng khách

Từ vựng tiếng Anh về đồ dùng trong nhà - Phòng khách
Từ vựng tiếng Anh về đồ dùng trong nhà – Phòng khách
 1. Sofa /ˈsoʊ.fə/ – Ghế sofa
 2. Coffee table /ˈkɒf.i ˌteɪ.bəl/ – Bàn trà
 3. Lamp /læmp/ – Đèn
 4. Curtain /ˈkɜːr.tən/ – Rèm cửa
 5. Cushion /ˈkʊʃ.ən/ – Gối trang trí
 6. Rug /rʌɡ/ – Thảm trải sàn
 7. Television /ˈtel.ɪ.vɪ.ʒən/ – Ti vi
 8. Remote control /rɪˈmoʊt kənˈtroʊl/ – Điều khiển từ xa
 9. Bookshelf /ˈbʊk.ʃelf/ – Kệ sách
 10. Picture frame /ˈpɪk.tʃər freɪm/ – Khung ảnh
 11. Vase /veɪs/ – Bình hoa
 12. Clock /klɒk/ – Đồng hồ
 13. Mirror /ˈmɪr.ər/ – Gương
 14. Ottoman /ˈɒt.ə.mən/ – Gối đôn
 15. Entertainment center /ˌɪn.təˈteɪn.mənt ˈsɛn.tər/ – Kệ giải trí
 16. Plant /plænt/ – Cây cảnh
 17. End table /ɛnd ˈteɪ.bəl/ – Bàn đầu sofa
 18. Wall art /wɔːl ɑːrt/ – Tranh treo tường
 19. Blanket /ˈblæŋ.kɪt/ – Chăn
 20. Coasters /ˈkoʊ.stərz/ – Dĩa đặt chén, cốc
 21. Candle /ˈkæn.dəl/ – Nến
 22. Tray /treɪ/ – Khay
 23. Throw pillow /θroʊ ˈpɪ.loʊ/ – Gối trang trí
 24. Side table /saɪd ˈteɪ.bəl/ – Bàn bên cạnh
 25. Floor lamp /flɔːr læmp/ – Đèn trang trí đứng trên sàn

1.2. Từ vựng tiếng Anh về đồ dùng trong nhà tiếng Anh – Phòng tắm

Từ vựng tiếng Anh về đồ dùng trong nhà tiếng Anh - Phòng tắm
Từ vựng tiếng Anh về đồ dùng trong nhà tiếng Anh – Phòng tắm
 1. Bathtub /ˈbæθ.tʌb/ – Bồn tắm
 2. Shower /ˈʃaʊ.ər/ – Vòi sen
 3. Sink /sɪŋk/ – Bồn rửa mặt
 4. Toilet /ˈtɔɪ.lɪt/ – Toilet
 5. Towel /taʊəl/ – Khăn tắm
 6. Soap /soʊp/ – Xà phòng
 7. Shampoo /ʃæmˈpuː/ – Dầu gội
 8. Conditioner /kənˈdɪʃ.ən.ər/ – Dầu xả
 9. Toothbrush /tuːθ.brʌʃ/ – Bàn chải đánh răng
 10. Toothpaste /tuːθ.peɪst/ – Kem đánh răng
 11. Mirror /ˈmɪr.ər/ – Gương
 12. Hair Dryer /ˈherˌdraɪ.ər/ – Máy sấy tóc
 13. Comb /koʊm/ – Lược
 14. Razor /ˈreɪ.zər/ – Dao cạo râu
 15. Shower curtain /ˈʃaʊ.ər ˈkɜːr.tən/ – Rèm tắm
 16. Bath mat /bæθ mæt/ – Thảm tắm
 17. Toilet paper /ˈtɔɪ.lɪt ˈpeɪ.pər/ – Giấy vệ sinh
 18. Trash can /træʃ kæn/ – Thùng rác
 19. Bathrobe /ˈbæθ.roʊb/ – Áo choàng tắm
 20. Scale /skeɪl/ – Cân
 21. Cotton swab /ˈkɒt.ən swɒb/ – Cây cọ bông
 22. Tissue box /ˈtɪʃuː bɒks/ – Hộp giấy
 23. Shower caddy /ˈʃaʊ.ər ˈkædi/ – Khay đựng đồ tắm
 24. Bath salts /bæθ sɒlts/ – Muối tắm
 25. Bathroom rug /ˈbæθ.rʊm rʌɡ/ – Thảm phòng tắm

1.3. Từ vựng tiếng Anh về đồ dùng trong nhà – Phòng ngủ

Từ vựng tiếng Anh về đồ trong Phòng ngủ
Từ vựng tiếng Anh về đồ trong Phòng ngủ
 1. Alarm clock /əˈlɑːm klɑːk/ – đồng hồ báo thức
 2. Bed /bed/- giường
 3. Bedding /ˈbedɪŋ/ – chăn ga gối đệm
 4. Blanket /ˈblæŋkɪt/ – chăn, mền
 5. Bunk bed /bʌŋk bed/ – giường tầng
 6. Chest of drawers /tʃest əv ˈdrɔːrz/ – tủ đựng quần áo
 7. Closet /ˈklɑːzɪt/ – tủ quần áo
 8. Curtain /ˈkɜːrtən/ – rèm cửa
 9. Dresser /ˈdresər/ – tủ đựng đồ
 10. Duvet /ˈduːveɪ/ – chăn bông
 11. Headboard /ˈhedbɔːrd/ – tấm bảng tại phía đầu giường
 12. Lamp /læmp/ – đèn bàn
 13. Mattress /ˈmætrɪs/ – nệm
 14. Nightstand /ˈnaɪtstænd/ – bàn đầu giường
 15. Pillow /ˈpɪloʊ/ – gối
 16. Quilt /kwɪlt/ – chăn
 17. Sheet /ʃiːt/ – ga trải giường
 18. Shutter /ˈʃʌtər/ – cửa chớp
 19. Sliding door /ˈslaɪdɪŋ dɔːr/ – cửa trượt
 20. Throw pillow /θroʊ ˈpɪloʊ/ – gối ôm
 21. Valance /ˈvæləns/ – rèm che đầu giường
 22. Wardrobe /ˈwɔːrdrəʊb/ – tủ quần áo
 23. Window /ˈwɪndoʊ/ – cửa sổ
 24. Windowpane /ˈwɪndoʊpeɪn/ – kính cửa sổ
 25. Window sill /ˈwɪndoʊ sɪl/ – mép cửa sổ

1.4. Các từ vựng tiếng Anh về đồ dùng trong Phòng ăn

Từ vựng về đồ dùng trong Phòng ăn
Từ vựng về đồ dùng trong Phòng ăn
 1. Bowl /boʊl/ – bát
 2. Butter dish /ˈbʌtər dɪʃ/ – đĩa bơ
 3. Chair /tʃer/ – ghế
 4. Chopsticks /ˈtʃɑːpstɪks/ – đũa
 5. Cup /kʌp/ – cốc
 6. Dinner plate /ˈdɪnər pleɪt/ – đĩa ăn cơm
 7. Fork /fɔːrk/ – cái nĩa
 8. Glass /ɡlæs/ – ly
 9. Knife /naɪf/ – con dao
 10.  Mug /mʌɡ/ – cốc có tay cầm
 11.  Napkin /ˈnæpkɪn/ – khăn ăn
 12.  Pepper shaker /ˈpepər ʃeɪkər/ – lọ muối tiêu
 13.  Placemat /pleɪs mæt/ – tấm lót đồ ăn
 14.  Placemat /ˈpleɪsmæt/ – tấm lót đồ ăn
 15.  Plate /pleɪt/ – đĩa
 16.  Salad plate /ˈsæləd pleɪt/ – đĩa ăn rau
 17.  Salt shaker /sɔːlt ʃeɪkər/ – lọ muối
 18.  Saucer /ˈsɔːsər / – đĩa dĩa
 19.  Serving bowl /ˈsɜːrvɪŋ boʊl/ – bát đựng thức ăn
 20.  Serving spoon /ˈsɜːrvɪŋ spun/ – muỗng múc thức ăn
 21.  Soup bowl /suːp boʊl/ – bát súp
 22.  Spoon /spuːn/ – cái thìa
 23.  Sugar bowl /ˈʃʊɡər boʊl/ – lọ đường
 24.  Teapot /ˈtiːpɑːt/ – ấm trà
 25.  Water glass /ˈwɔːtər ɡlæs/ – ly nước

1.5. Các từ vựng tiếng Anh về đồ dùng trong Nhà bếp

Từ vựng về đồ dùng trong Nhà bếp
Từ vựng về đồ dùng trong Nhà bếp
 1. Knife /naɪf/ – con dao
 2. Cutting board /ˈkʌtɪŋ bɔːrd/ – thớt cắt
 3. Pot /pɒt/ – nồi
 4. Pan /pæn/ – chảo
 5. Spoon /spuːn/ – cái muỗng
 6. Fork /fɔːrk/ – cái nĩa
 7. Spatula /ˈspætʃələ/ – cái xẻng
 8. Whisk /wɪsk/ – cái đánh trứng
 9. Ladle /ˈleɪdl/ – cái muỗng nạo
 10. Grater /ˈɡreɪtər/ – cái cạo
 11. Kettle /ˈketl/ – ấm đun nước
 12. Tongs /tɔːŋz/- cái kẹp
 13. Garlic press /ˈɡɑːrlɪk prɛs/ – cái núi tỏi
 14. Oven /ˈʌvən/ – lò nướng
 15. Stove /stoʊv/ – bếp lò
 16. Blender /ˈblendər/ – máy xay
 17. Coffee maker /ˈkɒfi ˈmeɪkər/ – máy pha cà phê
 18. Toaster /ˈtoʊstər/ – máy nướng bánh
 19. Scale /skeɪl/ – cái cân
 20. Measuring cup /ˈmɛʒərɪŋ kʌp/ – cốc đo
 21. Mixing bowl /ˈmɪksɪŋ boʊl/ – bát trộn
 22. Colander /ˈkɒləndər/ – cái chảo rửa
 23. Peeler /ˈpiːlər/ – cái gọt vỏ
 24. Juicer /ˈdʒuːsər/ – máy ép hoặc ống ép trái cây
 25. Rolling pin /ˈroʊlɪŋ pɪn/ – cây cán bột

2. Mẫu câu giao tiếp sử dụng từ vựng tiếng Anh đồ dùng trong nhà cho trẻ

 1. What does your house look like? – My house is a two-story building with a brick exterior
 2. Do you have a big or small house? – I have a small house
 3. How many rooms are there in your house? – There are five rooms in my house, a living room, 2 bedrooms with bathroom included, a kitchen and a dining room
 4. Can you describe your bedroom? – My bedroom is cozy and has a blue color scheme. It has a comfortable bed, a desk, and a wardrobe.
 5. Is there a garden or a backyard in your house? – Yes, there is a garden in my house.
 6. What color is your house? – The main color of my house is white with a brick exterior.
 7. Do you have any pets at home? – I have a pet dog at home. His name is Tommy.
 8. What is your favorite place in your house? – My favorite place in my house is the living room. It’s a place for every family member to gather and talk.
 9. Do you have any special decorations in your house? – Yes, I have some special decorations like artwork and family photographs.
 10. Can you tell me something interesting about your house? – I’m always proud that my house has a rooftop terrace with a beautiful view of the city. That spot is also a great place for me to chill after a long, hard-working day.

Tìm hiểu thêm: 100 MẪU CÂU TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO BÉ HỌC TẠI NHÀ HIỆU QUẢ

Lời kết

Hy vọng bài viết trên đây về từ vựng tiếng Anh chủ đề đồ dùng trong nhà sẽ giúp phụ huynh cùng con học tiếng Anh tốt hơn. Pasal Junior rất mong muốn được trở thành người bạn đồng hành cùng cha mẹ trong hành trình chinh phục tri thức. Liên hệ ngay với Pasal Junior để được tư vấn về lộ trình học tiếng Anh phù hợp nhé!

Có thể bạn quan tâm

[Ebook + Audio] Top 10 truyện tiếng Anh cho trẻ em từ 3-6 tuổi học vựng hiệu quả 

[Ebook + Audio] Top 10 truyện tiếng Anh cho trẻ em từ 3-6 tuổi học vựng hiệu quả 

Nội dung chính1. Từ vựng tiếng Anh đồ dùng trong nhà theo từng khu vực1.1. Từ vựng tiếng Anh về đồ dùng trong Phòng khách1.2. Từ vựng tiếng Anh...

Đọc tiếp
[PDF] TOP 5 Bộ giáo trình tiếng Anh cho trẻ em tiểu học

[PDF] TOP 5 Bộ giáo trình tiếng Anh cho trẻ em tiểu học

Nội dung chính1. Từ vựng tiếng Anh đồ dùng trong nhà theo từng khu vực1.1. Từ vựng tiếng Anh về đồ dùng trong Phòng khách1.2. Từ vựng tiếng Anh...

Đọc tiếp
Tổng hợp 10 trang web học tiếng Anh online chất lượng cho bé tại nhà

Tổng hợp 10 trang web học tiếng Anh online chất lượng cho bé tại nhà

Nội dung chính1. Từ vựng tiếng Anh đồ dùng trong nhà theo từng khu vực1.1. Từ vựng tiếng Anh về đồ dùng trong Phòng khách1.2. Từ vựng tiếng Anh...

Đọc tiếp
7 Quy tắc dạy tiếng Anh cho trẻ theo phương pháp Effortless English

7 Quy tắc dạy tiếng Anh cho trẻ theo phương pháp Effortless English

Nội dung chính1. Từ vựng tiếng Anh đồ dùng trong nhà theo từng khu vực1.1. Từ vựng tiếng Anh về đồ dùng trong Phòng khách1.2. Từ vựng tiếng Anh...

Đọc tiếp
Phân loại các cấp độ tiếng Anh cho trẻ em theo năng lực

Phân loại các cấp độ tiếng Anh cho trẻ em theo năng lực

Nội dung chính1. Từ vựng tiếng Anh đồ dùng trong nhà theo từng khu vực1.1. Từ vựng tiếng Anh về đồ dùng trong Phòng khách1.2. Từ vựng tiếng Anh...

Đọc tiếp
[Update] Bài tập tiếng Anh về Chủ đề Thời tiết cho trẻ em

[Update] Bài tập tiếng Anh về Chủ đề Thời tiết cho trẻ em

Nội dung chính1. Từ vựng tiếng Anh đồ dùng trong nhà theo từng khu vực1.1. Từ vựng tiếng Anh về đồ dùng trong Phòng khách1.2. Từ vựng tiếng Anh...

Đọc tiếp
Đăng ký thi Flyers như thế nào? Toàn bộ thông tin về kỳ thi

Đăng ký thi Flyers như thế nào? Toàn bộ thông tin về kỳ thi

Nội dung chính1. Từ vựng tiếng Anh đồ dùng trong nhà theo từng khu vực1.1. Từ vựng tiếng Anh về đồ dùng trong Phòng khách1.2. Từ vựng tiếng Anh...

Đọc tiếp
5 Cách học tiếng Anh cùng con hiệu quả ba mẹ cần biết

5 Cách học tiếng Anh cùng con hiệu quả ba mẹ cần biết

Nội dung chính1. Từ vựng tiếng Anh đồ dùng trong nhà theo từng khu vực1.1. Từ vựng tiếng Anh về đồ dùng trong Phòng khách1.2. Từ vựng tiếng Anh...

Đọc tiếp
[A-Z] Ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh lớp 3 – Global Success

[A-Z] Ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh lớp 3 – Global Success

Nội dung chính1. Từ vựng tiếng Anh đồ dùng trong nhà theo từng khu vực1.1. Từ vựng tiếng Anh về đồ dùng trong Phòng khách1.2. Từ vựng tiếng Anh...

Đọc tiếp
TOP 15 bài nhạc tiếng Anh cho trẻ em phổ biến dễ thuộc nhất

TOP 15 bài nhạc tiếng Anh cho trẻ em phổ biến dễ thuộc nhất

Nội dung chính1. Từ vựng tiếng Anh đồ dùng trong nhà theo từng khu vực1.1. Từ vựng tiếng Anh về đồ dùng trong Phòng khách1.2. Từ vựng tiếng Anh...

Đọc tiếp
Tất tật điều cần biết về các chứng chỉ Cambridge

Tất tật điều cần biết về các chứng chỉ Cambridge

Nội dung chính1. Từ vựng tiếng Anh đồ dùng trong nhà theo từng khu vực1.1. Từ vựng tiếng Anh về đồ dùng trong Phòng khách1.2. Từ vựng tiếng Anh...

Đọc tiếp
Về đầu trang

Đăng ký nhận tư vấn