Gọi tên 60+ các con vật bằng tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo, tiểu học

Chủ đề tên các con vật bằng tiếng Anh là một chủ đề phù hợp cho các bạn nhỏ mới làm quen với ngôn ngữ này. Phụ huynh hãy tham khảo bài viết dưới đây để cùng con học từ vựng chủ đề này nhé!

1. Gọi tên 60+ con vật bằng tiếng Anh cho trẻ 

1.1. Từ vựng tiếng Anh về thú cưng

Từ vựng tiếng Anh về thú cưng
Từ vựng tiếng Anh về thú cưng
 1. Pet /pɛt/ – Thú cưng
 2. Dog /dɔɡ/ – Chó
 3. Cat /kæt/ – Mèo
 4. Fish /fɪʃ/ – Cá
 5. Bird /bɜrd/ – Chim
 6. Hamster /ˈhæm.stər/ – Chuột hamster
 7. Rabbit /ˈræb.ɪt/ – Thỏ
 8. Turtle /ˈtɝː.təl/ – Rùa
 9. Guinea Pig /ˈɡɪn.i pɪɡ/ – Chuột lang
 10. Parrot /ˈpær.ət/ – Vẹt
 11. Horse /hɔrs/ – Ngựa
 12. Snake /sneɪk/ – Rắn
 13. Ferret /ˈfɛr.ɪt/ – Chồn
 14. Mouse /maʊs/ – Chuột
 15. Lizard /ˈlɪz.ɚd/ – Thằn lằn

1.2. Tên các con vật hoang dã bằng tiếng Anh

Tên các con vật hoang dã bằng tiếng Anh
Tên các con vật hoang dã bằng tiếng Anh
 1. Lion /ˈlaɪ.ən/ – Sư tử
 2. Elephant /ˈɛl.ə.fənt/ – Voi
 3. Tiger /ˈtaɪ.ɡər/ – Hổ
 4. Giraffe /dʒɪˈræf/ – Hươu cao cổ
 5. Leopard /ˈlɛp.ərd/ – Báo
 6. Zebra /ˈziː.brə/ – Ngựa vằn
 7. Gorilla /ɡəˈrɪl.ə/ – Gô-ri-la
 8. Kangaroo /ˌkæŋ.ɡəˈruː/ – Chó đuôi chồn
 9. Koala /ˈkoʊ.ə.lə/ – Gấu túi
 10. Panda /ˈpæn.də/ – Gấu trúc
 11. Koala /ˈkoʊ.ə.lə/ – Gấu túi
 12. Koala /ˈkoʊ.ə.lə/ – Gấu túi
 13. Rhino /ˈraɪ.noʊ/ – Tê giác
 14. Hippopotamus /ˌhɪp.əˈpɑː.tə.məs/ – Hà mã
 15. Penguin /ˈpɛŋ.ɡwɪn/ – Chim cánh cụt
 16. Cheetah /ˈtʃiː.tə/ – Báo đốm
 17. Crocodile /ˈkrɑː.kə.daɪl/ – Cá sấu
 18. Snake /sneɪk/ – Rắn
 19. Hawk /hɔːk/ – Chim ưng
 20. Gazelle /ɡəˈzel/ – Linh dương

1.3. Tên các con vật côn trùng bằng tiếng Anh

Tên các con vật côn trùng bằng tiếng Anh
Tên các con vật côn trùng bằng tiếng Anh
 1. Butterfly /ˈbʌt.ər.flaɪ/ – Bướm
 2. Bee /biː/ – Ong
 3. Ant /ænt/ – Kiến
 4. Mosquito /məˈskiː.toʊ/ – Muỗi
 5. Dragonfly /ˈdræɡ.ən.flaɪ/ – Chuồn chuồn
 6. Grasshopper /ˈɡræsˌhɑː.pər/ – Châu chấu
 7. Beetle /ˈbiː.t̬əl/ – Bọ cánh cứng
 8. Cockroach /ˈkɑːk.roʊtʃ/ – Gián
 9. Spider /ˈspaɪ.dər/ – Nhện
 10. Moth /moʊθ/ – Bướm đêm
 11. Firefly /ˈfaɪr.flaɪ/ – Đom đóm
 12. Flea /fliː/ – Ve
 13. Ladybug /ˈleɪ.di.bʌɡ/ – Bọ rùa
 14. Wasp /wɑːsp/ – Ong bắp cày
 15. Cricket /ˈkrɪk.ɪt/ – Dế

1.4. Các con vật dưới nước bằng tiếng Anh

Động vật dưới nước trong tiếng Anh
Động vật dưới nước trong tiếng Anh
 1. Dolphin /ˈdɒl.fɪn/ – Cá heo
 2. Whale /weɪl/ – Cá voi
 3. Shark /ʃɑːrk/ – Cá mập
 4. Octopus /ˈɒk.tə.pəs/ – Bạch tuộc
 5. Jellyfish /ˈdʒel.i.fɪʃ/ – Sứa
 6. Starfish /ˈstɑːr.fɪʃ/ – Sao biển
 7. Seahorse /ˈsiː.hɔːrs/ – Ngựa biển
 8. Squid /skwɪd/ – Mực
 9. Turtle /ˈtɜːr.təl/ – Rùa
 10. Clam /klæm/ – Nghêu
 11. Crab /kræb/ – Cua
 12. Lobster /ˈlɒb.stər/ – Tôm hùm
 13. Anemone /əˈnem.ə.ni/ – Hải anh
 14. Eel /iːl/ – Lươn
 15. Sardine /sɑːrˈdiːn/ – Cá trích
 16. Tuna /ˈtuː.nə/ – Cá ngừ
 17. Seal /siːl/ – Hải cẩu
 18. Manatee /ˈmæn.ə.ti/ – Hải mã
 19. Clownfish /klaʊn.fɪʃ/ – Cá hề
 20. Angelfish /ˈeɪndʒl.fɪʃ/ – Cá thiên thần

1.5. Các loài chim bằng tiếng Anh

Các loài chim bằng tiếng Anh
Các loài chim bằng tiếng Anh
 1. Sparrow /ˈspær.oʊ/ – Chim sẻ
 2. Robin /ˈrɑː.bɪn/ – Chim đỏ hung
 3. Eagle /ˈiː.ɡəl/ – Đại bàng
 4. Hawk /hɔːk/ – Chim ưng
 5. Owl /aʊl/ – Dế
 6. Swan /swɑːn/ – Thiên nga
 7. Penguin /ˈpɛŋ.ɡwɪn/ – Chim cánh cụt
 8. Hummingbird /ˈhʌ.mɪŋ.bɜːrd/ – Chim ruồi
 9. Peacock /ˈpiː.kɒk/ – Quạ
 10. Woodpecker /ˈwʊdˌpek.ər/ – Chim rẻ quạt
 11. Pelican /ˈpel.ɪ.kən/ – Chim hải âu
 12. Duck /dʌk/ – Vịt
 13. Stork /stɔːrk/ – Chim công
 14. Cuckoo /ˈkʊk.uː/ – Chim ký ức
 15. Flamingo /fləˈmɪŋ.ɡoʊ/ – Phượng hoàng

1.6.  Từ vựng các con vật thuộc loài lưỡng cư

 1. Frog /frɒɡ/ – Ếch
 2. Toad /toʊd/ – Cóc
 3. Salamander /ˌsæl.əˈmænd.ər/ – Kỳ đà
 4. Newt /nuːt/ – Thằn lằn nước
 5. Tadpole /ˈtæd.poʊl/ – Ấu trùng ếch
 6. Amphibian /æmˈfɪb.i.ən/ – Lưỡng cư
 7. Siren /ˈsaɪ.rən/ – Siren (một loại lưỡng cư)
 8. Caecilian /sɪˈsɪliən/ – Loại lưỡng cư giống rắn
 9. Tree Frog /tri frɒɡ/ – Ếch cây
 10. Fire Salamander /faɪər sæləˈmændər/ – Kỳ đà lửa
 11. Bullfrog /bʊlfrɒɡ/ – Ếch bò
 12. Golden Toad /ˈɡoʊldən toʊd/ – Cóc vàng
 13. Smooth Newt /smuːð nuːt/ – Thằn lằn nước trơn
 14. Common Toad /ˈkɒmən toʊd/ – Cóc thông thường
 15. Red-Eyed Tree Frog /rɛd aɪd tri frɒɡ/ – Ếch cây mắt đỏ

2. Các tính từ miêu tả động vật bằng tiếng Anh

 1. Adaptable /əˈdæp.tə.bl̩/ – Linh hoạt, thích nghi
 2. Camouflaged /ˈkæm.əˌflɑːʒd/ – Ngụy trang, ẩn mình
 3. Furry /ˈfɜːri/ – Lông xù
 4. Big /bɪɡ/ – To
 5. Brown /braʊn/ – Màu nâu
 6. Fluffy /ˈflʌfi/ – Mềm mại
 7. Solitary /ˈsɒl.ɪ.tər.i/ – Đơn độc, sống một mình
 8. Striped /straɪpt/ – Có sọc
 9. Nocturnal /nɑːkˈtɜːr.nəl/ – Vào ban đêm, hoạt động vào ban đêm
 10. Territorial /ˌter.ɪˈtɔː.ri.əl/ – Thuộc về lãnh thổ, thích giữ lãnh thổ
 11. Spotted /ˈspɑːt̬.ɪd/ – Có đốm
 12. Fast /fæst/ – Nhanh
 13. Dormant /ˈdɔːr.mənt/ – Ngủ đông, không hoạt động
 14. Sleek /sliːk/ – Mảnh mai
 15. Long /lɔːŋ/ – Dài
 16. White /waɪt/ – Màu trắng
 17. Slim /slɪm/ – Thon gọn
 18. Large /lɑːrdʒ/ – Lớn
 19. Round /raʊnd/ – Tròn
 20. Clever /ˈklɛv.ɚ/ – Thông minh
 21. Friendly /ˈfrɛnd.li/ – Thân thiện
 22. Curious /ˈkjʊə.ri.əs/ – Tò mò
 23. Brave /breɪv/ – Gan dạ, dũng cảm
 24. Energetic /ˌen.ərˈdʒet.ɪk/ – Năng động
 25. Lazy /ˈleɪzi/ – Lười biếng
 26. Adorable /əˈdɔːrəbl̩/ – Đáng yêu
 27. Playful /ˈpleɪ.fəl/ – Vui nhộn
 28. Noisy /ˈnɔɪzi/ – Ồn ào
 29. Quiet /kwaɪət/ – Yên tĩnh
 30. Colorful /ˈkʌl.ər.fəl/ – Đầy màu sắc

3. Thành ngữ sử dụng từ vựng các con vật bằng tiếng Anh

Thành ngữ sử dụng từ vựng các con vật bằng tiếng Anh
Thành ngữ sử dụng từ vựng các con vật bằng tiếng Anh
 1. Hold your horses:

   – Nghĩa: Đừng vội vàng, kiên nhẫn chờ đợi.

   – Ví dụ: Hold your horses, the bus will be here soon.

 1. Let the cat out of the bag:

   – Nghĩa: Tiết lộ một bí mật.

   – Ví dụ: She accidentally let the cat out of the bag about the surprise party.

 1. Kill two birds with one stone:

   – Nghĩa: Hoàn thành hai công việc trong một lần làm việc.

   – Ví dụ: By working from home, she could kill two birds with one stone – save time and avoid the commute.

 1. A fish out of water:

   – Nghĩa: Cảm giác không thoải mái, không hợp với môi trường.

   – Ví dụ: In the big city, she felt like a fish out of water coming from a small town.

 1. Curiosity killed the cat:

   – Nghĩa: Sự tò mò có thể gây hậu quả xấu.

   – Ví dụ: Be careful with that experiment; curiosity killed the cat.

 1. Let sleeping dogs lie:

   – Nghĩa: Để những vấn đề hoặc tình huống khó khăn ngủ yên.

   – Ví dụ: I don’t want to bring up old arguments; let’s let sleeping dogs lie.

 1. Birds of a feather flock together:

   – Nghĩa: Những người giống nhau thường tập hợp với nhau.

   – Ví dụ: It’s no surprise they get along so well; birds of a feather flock together.

 1. The early bird catches the worm:

   – Nghĩa: Ai nhanh chóng hơn, sẽ có lợi thế.

   – Ví dụ: She always arrives early at the office; the early bird catches the worm.

 1. To have a whale of a time:

   – Nghĩa: Có một khoảnh khắc tuyệt vời và vui vẻ.

   – Ví dụ: We had a whale of a time at the beach last weekend.

 1. A leopard can’t change its spots:

    – Nghĩa: Người không thể thay đổi tính cách hay bản chất của mình.

    – Ví dụ: Despite his promises, he’s still the same person. A leopard can’t change its spots.

Tìm hiểu thêm: Thành ngữ tiếng Anh về động vật

Lời kết

Trên đây là tổng hợp đầy đủ của Pasal Junior về từ vựng chủ đề các loại đồ ăn bằng tiếng Anh kèm theo các mẫu câu thông dụng. Hy vọng các kiến thức được chia sẻ trên đây sẽ giúp phụ huynh đồng hành tốt hơn cùng con trên hành trình chinh phục tri thức. Liên hệ ngay với Pasal Junior để được tư vấn cụ thể nhé!

Có thể bạn quan tâm

[Ebook + Audio] Top 10 truyện tiếng Anh cho trẻ em từ 3-6 tuổi học vựng hiệu quả 

[Ebook + Audio] Top 10 truyện tiếng Anh cho trẻ em từ 3-6 tuổi học vựng hiệu quả 

Nội dung chính1. Gọi tên 60+ con vật bằng tiếng Anh cho trẻ 1.1. Từ vựng tiếng Anh về thú cưng1.2. Tên các con vật hoang dã bằng tiếng Anh1.3....

Đọc tiếp
60+ Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh cơ bản thông dụng nhất

60+ Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh cơ bản thông dụng nhất

Nội dung chính1. Gọi tên 60+ con vật bằng tiếng Anh cho trẻ 1.1. Từ vựng tiếng Anh về thú cưng1.2. Tên các con vật hoang dã bằng tiếng Anh1.3....

Đọc tiếp
[Full] Lộ trình học tiếng Anh cho học sinh THCS từ cơ bản đến nâng cao

[Full] Lộ trình học tiếng Anh cho học sinh THCS từ cơ bản đến nâng cao

Nội dung chính1. Gọi tên 60+ con vật bằng tiếng Anh cho trẻ 1.1. Từ vựng tiếng Anh về thú cưng1.2. Tên các con vật hoang dã bằng tiếng Anh1.3....

Đọc tiếp
TOP 5 tai nghe học tiếng Anh trẻ em có lượt mua nhiều nhất

TOP 5 tai nghe học tiếng Anh trẻ em có lượt mua nhiều nhất

Nội dung chính1. Gọi tên 60+ con vật bằng tiếng Anh cho trẻ 1.1. Từ vựng tiếng Anh về thú cưng1.2. Tên các con vật hoang dã bằng tiếng Anh1.3....

Đọc tiếp
[PDF] TOP 5 Bộ giáo trình tiếng Anh cho trẻ em tiểu học

[PDF] TOP 5 Bộ giáo trình tiếng Anh cho trẻ em tiểu học

Nội dung chính1. Gọi tên 60+ con vật bằng tiếng Anh cho trẻ 1.1. Từ vựng tiếng Anh về thú cưng1.2. Tên các con vật hoang dã bằng tiếng Anh1.3....

Đọc tiếp
Tổng hợp 10 trang web học tiếng Anh online chất lượng cho bé tại nhà

Tổng hợp 10 trang web học tiếng Anh online chất lượng cho bé tại nhà

Nội dung chính1. Gọi tên 60+ con vật bằng tiếng Anh cho trẻ 1.1. Từ vựng tiếng Anh về thú cưng1.2. Tên các con vật hoang dã bằng tiếng Anh1.3....

Đọc tiếp
7 Quy tắc dạy tiếng Anh cho trẻ theo phương pháp Effortless English

7 Quy tắc dạy tiếng Anh cho trẻ theo phương pháp Effortless English

Nội dung chính1. Gọi tên 60+ con vật bằng tiếng Anh cho trẻ 1.1. Từ vựng tiếng Anh về thú cưng1.2. Tên các con vật hoang dã bằng tiếng Anh1.3....

Đọc tiếp
Phân loại các cấp độ tiếng Anh cho trẻ em theo năng lực

Phân loại các cấp độ tiếng Anh cho trẻ em theo năng lực

Nội dung chính1. Gọi tên 60+ con vật bằng tiếng Anh cho trẻ 1.1. Từ vựng tiếng Anh về thú cưng1.2. Tên các con vật hoang dã bằng tiếng Anh1.3....

Đọc tiếp
[Update] Bài tập tiếng Anh về Chủ đề Thời tiết cho trẻ em

[Update] Bài tập tiếng Anh về Chủ đề Thời tiết cho trẻ em

Nội dung chính1. Gọi tên 60+ con vật bằng tiếng Anh cho trẻ 1.1. Từ vựng tiếng Anh về thú cưng1.2. Tên các con vật hoang dã bằng tiếng Anh1.3....

Đọc tiếp
Đăng ký thi Flyers như thế nào? Toàn bộ thông tin về kỳ thi

Đăng ký thi Flyers như thế nào? Toàn bộ thông tin về kỳ thi

Nội dung chính1. Gọi tên 60+ con vật bằng tiếng Anh cho trẻ 1.1. Từ vựng tiếng Anh về thú cưng1.2. Tên các con vật hoang dã bằng tiếng Anh1.3....

Đọc tiếp
5 Cách học tiếng Anh cùng con hiệu quả ba mẹ cần biết

5 Cách học tiếng Anh cùng con hiệu quả ba mẹ cần biết

Nội dung chính1. Gọi tên 60+ con vật bằng tiếng Anh cho trẻ 1.1. Từ vựng tiếng Anh về thú cưng1.2. Tên các con vật hoang dã bằng tiếng Anh1.3....

Đọc tiếp
Về đầu trang

Đăng ký nhận tư vấn