[Update] Tổng hợp các chủ đề thi hùng biện tiếng Anh THCS chất lượng nhất

Các cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh không chỉ tạo động lực cho việc học tiếng Anh trong Nhà trường, mà còn tạo ra một sân chơi bổ ích giúp học sinh phát triển các kỹ năng, tự tin trong giao tiếp và thêm say mê, yêu thích môn tiếng Anh. Cùng Pasal Junior tìm hiểu các chủ đề thi hùng biện tiếng Anh THCS trong bài viết dưới đây nhé!

1. Lợi ích của việc cho con học hùng biện bằng tiếng Anh

Việc cho con học hùng biện bằng tiếng Anh mang lại nhiều lợi ích quan trọng, không chỉ về mặt ngôn ngữ mà còn về phát triển cá nhân và tri thức. Dưới đây là một số lợi ích chính:

Lợi ích của việc cho con học hùng biện bằng tiếng Anh
Lợi ích của việc cho con học hùng biện bằng tiếng Anh

1.1. Nâng cao kỹ năng giao tiếp

Học hùng biện giúp trẻ phát triển kỹ năng nói và lắng nghe, giúp cho trẻ trở nên tự tin khi thể hiện ý kiến của mình và hiểu rõ hơn về cách lắng nghe ý kiến của người khác.

1.2. Phát triển khả năng sử dụng ngôn ngữ

Việc học hùng biện giúp trẻ nắm vững cấu trúc ngôn ngữ và từ vựng, nâng cao khả năng sử dụng từ ngữ chính xác và linh hoạt trong trình bày.

1.3. Tăng cường sự tự tin

Quá trình học hùng biện đòi hỏi trẻ phải đứng trước đám đông và thể hiện quan điểm của mình. Điều này giúp trẻ phát triển lòng tự tin và khả năng tự quản lý.

1.4. Phát triển kỹ năng tư duy logic

Việc xây dựng lập luận trong quá trình hùng biện đòi hỏi trẻ phải suy nghĩ logic, phân tích thông tin và xây dựng quan điểm của mình một cách có logic.

1.5. Vận dụng kiến thức học được

Khi học hùng biện, trẻ cần phải áp dụng kiến thức đã học vào thực tế. Điều này giúp họ hiểu rõ hơn về cách áp dụng kiến thức vào các tình huống thực tế.

1.6. Thúc đẩy tinh thần cạnh tranh lành mạnh

Các cuộc thi hùng biện thường là nơi thách thức tinh thần cạnh tranh một cách lành mạnh, giúp trẻ học cách quản lý áp lực và đối mặt với thách thức.

1.7. Mở rộng kiến thức về văn hóa và xã hội

Các chủ đề thi hùng biện tiếng Anh THCS có thể mở rộng tầm nhìn và kiến thức về văn hóa, xã hội cho học sinh.

1.8. Tạo cơ hội cho tương tác quốc tế

Học hùng biện tiếng Anh mở ra cơ hội cho trẻ giao tiếp và tương tác với bạn bè quốc tế, làm cho trẻ tự tin, hòa đồng và làm quen với phong cách làm việc trong môi trường đa văn hóa. 

Tóm lại, việc cho con học hùng biện bằng tiếng Anh không chỉ giúp phát triển kỹ năng ngôn ngữ mà còn hỗ trợ trong sự phát triển toàn diện của trẻ.

2. Năm yếu tố giúp một bài hùng biện tiếng Anh thuyết phục

Để có một bài hùng biện tiếng Anh hay, thu hút và thuyết phục thì bài nói phải đáp ứng được 5 yếu tố sau đây:

Năm yếu tố giúp một bài hùng biện tiếng Anh thuyết phục
Năm yếu tố giúp một bài hùng biện tiếng Anh thuyết phục

2.1. Cấu trúc lập luận khoa học, chặt chẽ

Trình bày một bài hùng biện thực chất cũng giống như triển khai viết một bài văn, cũng cần đầy đủ mở bài, thân bài, kết bài. Người trình bày cần đảm bảo các luận điểm đều được lập luận một cách khoa học, hợp lý, có thể sử dụng các bằng chứng và ví dụ để làm cho lập luận trở nên cụ thể và thuyết phục hơn.

2.2. Hiểu rõ đối tượng nghe và bối cảnh

Việc nắm bắt được tâm lý của đối tượng nghe (giám khảo, người xem,…) sẽ giúp bạn có lợi thế hơn trong việc tìm ra phương thức trình bày và nội dung phù hợp. Người nói có thể cân nhắc sử dụng một ngôn ngữ gần gũi và tạo kết nối với người nghe. Điều này có thể là việc chia sẻ câu chuyện cá nhân, sử dụng ví dụ từ cuộc sống hàng ngày hoặc thể hiện sự hiểu biết về các vấn đề xã hội nhức nhối.

2.3. Sự thuyết phục qua cảm xúc

Sử dụng kỹ thuật để kích thích cảm xúc của người nghe. Câu chuyện cảm động, mô phỏng tình huống, hoặc sử dụng ngôn từ lôi cuốn có thể giúp tác động thuyết phục đến với phản ứng của người nghe.

2.4. Tự tin trình bày

Điểm mấu chốt cho một bài hùng biện thành công và thuyết phục không chỉ nằm ở yếu tố nội dung mà còn là thần thái của người nói. Hãy vận dụng linh hoạt và khéo léo ngôn ngữ hình thể của bạn cũng như kiểm soát cảm xúc khi trình bày.

2.5. Chấp nhận ý kiến phản đối và phản biện

Đối mặt với ý kiến phản đối một cách trung thực và tự tin. Chứng minh khả năng lý luận bằng cách đưa ra phản biện đối với các quan điểm đối lập.

3. Các chủ đề thi hùng biện tiếng Anh THCS

3.1. Bài hùng biện tiếng Anh THCS chủ đề Công nghệ – các chủ đề thi hùng biện tiếng Anh THCS

Title: “The Wonders of Technology: Simplifying Our Lives”

Bài hùng biện tiếng Anh THCS chủ đề Công nghệ
Bài hùng biện tiếng Anh THCS chủ đề Công nghệ

Ladies and Gentlemen,

Today, I want to talk to you about something that impacts every one of us daily – the incredible world of technology. We live in a time where gadgets and gizmos have become our everyday companions, making our lives simpler and more connected than ever before.

Firstly, think about how our phones have become like magic wands. With just a few taps, we can connect with friends and family from around the globe. Social media allows us to share our lives, experiences, and laughter, breaking down barriers and making the world feel like a smaller, friendlier place.

The way we learn has also taken a high-tech turn. Remember those bulky textbooks? Now, we can carry an entire library in the palm of our hands. Online videos, interactive lessons, and educational games have made learning more fun and accessible. Technology has turned learning into an adventure that never stops.

And let’s not forget the superheroes in the medical field—our high-tech tools and gadgets. From smartwatches that monitor our health to advanced machines that help doctors make accurate diagnoses, technology is helping us lead healthier lives. It’s like having a personal health assistant that keeps us on track.

In our everyday tasks, too, technology plays a starring role. Whether it’s the convenience of online shopping, the ease of paying with a tap of our cards, or the joy of asking a virtual assistant for help, technology is like a helpful friend, making our chores less of a hassle.

However, as we embrace these technological wonders, we should also be mindful of how we use them. Privacy matters, and being good digital citizens means understanding the importance of keeping our personal information safe and secure.

In conclusion, technology is like a friendly companion that walks alongside us in our daily lives, making things simpler, faster, and more exciting. Let’s appreciate the wonders it brings while being responsible users. As we continue this journey with our gadgets and gizmos, let’s remember that the real magic lies not just in the technology itself, but in how we use it to make our world a better and more connected place. Thank you.

3.2. Bài hùng biện tiếng Anh THCS chủ đề Môi trường – các chủ đề thi hùng biện tiếng Anh THCS

Title: “Our Green Home: Preserving the Environment for a Bright Future”

Bài hùng biện tiếng Anh THCS chủ đề Môi trường
Bài hùng biện tiếng Anh THCS chủ đề Môi trường

Ladies and Gentlemen,

Today, I want to draw your attention to something that affects us all, regardless of age or background—the environment. Our beautiful planet, with its blue skies, green trees, and crystal-clear waters, is not just a place we live; it’s our home. It’s crucial that we take a moment to think about what we can do to keep our home, our environment, healthy and vibrant.

Firstly, let’s talk about the air we breathe. Trees and plants are like the lungs of our planet. They take in the carbon dioxide we exhale and give us the oxygen we need to live. So, planting trees and keeping our green spaces clean is like giving our home a breath of fresh air. It’s something simple, yet powerful, that each one of us can contribute to.

Next, consider the water that flows in our rivers and lakes. Clean water is essential for all living things. When we throw trash into water bodies, it not only harms the aquatic life but also affects our own health. By being mindful of what we throw away and avoiding pollution, we can ensure that our water sources remain pure and safe.

Additionally, think about the wildlife that shares our home. Animals and plants are part of a delicate balance in nature. When we harm their habitats or introduce pollutants, we disrupt this balance. By respecting nature, not littering, and being kind to animals, we can contribute to a harmonious coexistence.

Now, imagine a world without the greenery, without the chirping of birds, and without the clear streams. It doesn’t sound appealing, does it? Each small action we take, like using fewer plastic bags, recycling, or turning off unnecessary lights, adds up to create a healthier environment for everyone.

In conclusion, let’s remember that we are all caretakers of our home, the environment. Small actions by each of us can make a big difference. As students, as friends, as citizens of this planet, let’s pledge to take care of our green home. By working together to protect the environment, we are not just ensuring a better place for ourselves but also leaving a legacy for the generations to come. Thank you.

3.3. Bài hùng biện tiếng Anh chủ đề Giải trí – các chủ đề thi hùng biện tiếng Anh THCS

Title: “The Magic of Entertainment: Embracing Joy in Simple Moments”

Bài hùng biện tiếng Anh chủ đề Giải trí
Bài hùng biện tiếng Anh chủ đề Giải trí

Ladies and Gentlemen,

Today, let’s take a moment to celebrate something that adds color and joy to our lives—the world of entertainment. Whether it’s through music, movies, games, or a good book, entertainment has a magical way of making our days brighter and lifting our spirits.

Firstly, think about the power of music. A simple melody has the ability to transport us to different worlds, evoke emotions, and create lasting memories. Whether we’re dancing to the rhythm or finding solace in the lyrics, music is a universal language that unites us all.

Next, consider the world of movies and TV shows. They take us on adventures, make us laugh, and sometimes bring a tear to our eyes. The characters we meet become friends, and the stories told become a part of our own narrative. In the realm of entertainment, we find not just an escape but a reflection of our own experiences.

Video games, too, offer a unique form of entertainment. They challenge our minds, foster teamwork, and provide a sense of accomplishment. In the virtual worlds they create, we discover new possibilities and unleash our creativity.

Books, those magical portals to different realms, deserve a special mention. The simple act of flipping through pages can transport us to distant lands, introduce us to fascinating characters, and teach us valuable lessons. In the world of books, there is endless adventure waiting to be explored.

Now, think about the joy of sharing these moments with others. Whether it’s going to a concert with friends, having a movie night with family, or discussing a favorite book with classmates, entertainment brings people together. It creates bonds and memories that last a lifetime.

In conclusion, let’s appreciate the magic of entertainment in our lives. In the hustle and bustle of our daily routines, these simple pleasures remind us to find joy in the small moments. So, whether it’s a catchy tune, a captivating story, or a thrilling game, let’s embrace the wonders of entertainment and let them add a touch of magic to our everyday lives. Thank you.

3.4. Bài hùng biện tiếng Anh chủ đề Thể thao – các chủ đề thi hùng biện tiếng Anh THCS

Title: “The Spirit of Sports: A Simple Celebration of Fun and Fitness”

Bài hùng biện tiếng Anh chủ đề Thể thao
Bài hùng biện tiếng Anh chủ đề Thể thao

Ladies and Gentlemen,

Today, let’s gather around the idea that brings smiles, energy, and teamwork into our lives – the world of sports. Sports are more than just games; they’re a celebration of movement, speed, and the joy of being active.

Firstly, consider the magic of playing outdoors. Whether it’s kicking a soccer ball, shooting hoops, or running around with friends, these activities not only keep us fit but also bring a sense of happiness and freedom. The playground becomes a stage where we showcase our skills and make memories that last a lifetime.

Next, think about the lessons we learn through sports. Teamwork, discipline, and perseverance are not just words; they are values that we absorb while dribbling a basketball or scoring a goal. In the world of sports, each victory teaches us humility, and every defeat becomes a stepping stone to improvement.

Individual sports, too, have their own charm. Running, swimming, or cycling—these activities empower us to challenge ourselves and discover our inner strengths. The simple act of putting on sneakers and going for a jog becomes a journey of self-discovery and personal triumph.

Sports are not just about competition; they’re also about the joy of cheering for our favorite teams and athletes. Whether it’s a local soccer match or a global sporting event, the spirit of sportsmanship unites us all. It’s a reminder that, in the end, it’s not just about winning or losing but about the passion and dedication that players bring to the game.

Moreover, sports create a sense of community. Whether you’re part of a school team, a neighborhood club, or just shooting hoops with friends, sports bring people together. It’s a chance to build friendships, celebrate victories, and support each other during challenges.

In conclusion, let’s celebrate the spirit of sports – the simple joy of moving, playing, and being part of a team. Whether you’re a seasoned athlete or just someone who enjoys a friendly game, sports have a way of making life more vibrant and fulfilling. So, grab a ball, hit the field, and let the spirit of sports be a source of happiness in your life. Thank you.

3.5. Bài hùng biện tiếng Anh chủ đề Friends and Family – các chủ đề thi hùng biện tiếng Anh THCS

Title: “The Treasures of Friendship and Family: Our Pillars of Support”

Bài hùng biện tiếng Anh chủ đề Friends and Family
Bài hùng biện tiếng Anh chủ đề Friends and Family

Ladies and Gentlemen,

Today, I want to take a moment to appreciate something truly precious—the bonds of friendship and family that shape our lives as middle school students. In the hustle and bustle of our academic journey, it’s essential to recognize the incredible support and love that our friends and family provide.

Firstly, let’s talk about the friends who stand by us through thick and thin. In the adventurous rollercoaster of adolescence, friends become our companions, our confidants, and our partners in laughter. They are the ones who share the joy of success and lend a comforting shoulder during challenging times. Together, we create a tapestry of memories that will last a lifetime.

Next, consider the role of family in our lives. Our parents, siblings, and relatives form the foundation of our support system. They are the unsung heroes who cheer for us during achievements, guide us through tough decisions, and offer a haven of love and understanding. The family is our anchor, providing stability and warmth in the ever-changing sea of teenage experiences.

Friendship and family teach us valuable life lessons. Through the ups and downs of relationships, we learn about loyalty, trust, and the importance of being there for one another. Our friends and family become our first teachers, imparting not just academic knowledge but also the wisdom needed to navigate the complexities of growing up.

Moreover, the support we receive from friends and family enhances our self-confidence. Knowing that there are people who believe in us empowers us to take risks, pursue our passions, and overcome obstacles. It’s a reassuring feeling to have a network of people who encourage us to spread our wings and explore our potential.

In conclusion, let’s cherish the treasures of friendship and family. As middle school students, our journey is marked by academic challenges, personal growth, and a myriad of experiences. With friends and family by our side, these moments become not just milestones but building blocks of character and resilience. So, let’s express gratitude to the friends who color our world with laughter and the family who provides the unwavering support we need. Together, they form the tapestry of our lives. Thank you.

3.6. Bài hùng biện tiếng Anh chủ đề Giáo dục – các chủ đề thi hùng biện tiếng Anh THCS

Title: “Empowering Tomorrow: The Key Role of Education for Adolescents”

Bài hùng biện tiếng Anh chủ đề Giáo dục
Bài hùng biện tiếng Anh chủ đề Giáo dục

Ladies and Gentlemen,

In the vibrant tapestry of adolescence, education stands as the brushstroke that paints the canvas of a promising future. Today, let us delve into the pivotal role that education plays in shaping the lives of teenagers and preparing them for the challenges and opportunities that lie ahead.

Firstly, let’s recognize education as the gateway to knowledge. In the dynamic world we live in, adolescents thirst for understanding, exploration, and growth. Education not only imparts facts and figures but also fosters critical thinking, creativity, and the ability to question. It empowers young minds to navigate the complexities of an ever-evolving global landscape.

Education goes beyond textbooks; it is a bridge to diverse perspectives and cultures. Adolescents, as the future leaders and global citizens, benefit immensely from exposure to a broad range of subjects, ideas, and experiences. Through education, young minds cultivate empathy, tolerance, and a deep appreciation for the rich tapestry of human diversity.

Moreover, education instills values and ethics. As teenagers form their identities, education becomes a moral compass that guides them toward making responsible choices. It encourages the development of character, integrity, and a sense of social responsibility. In the classroom, students not only absorb information but also internalize the principles that shape them into responsible members of society.

Furthermore, education nurtures skills essential for success in the 21st century. From digital literacy to communication skills, problem-solving to teamwork, the educational journey equips adolescents with the tools they need to thrive in an increasingly interconnected and technology-driven world. These skills lay the foundation for future careers and personal accomplishments.

In conclusion, let us appreciate the transformative power of education in the lives of adolescents. It is not merely a means to an end but a journey that shapes individuals, communities, and societies. As we advocate for quality education, let us remember that investing in the education of teenagers is an investment in a brighter, more enlightened future for us all. Thank you.

Tổng kết

Trên đây là các chủ đề thi hùng biện tiếng Anh THCS mà Pasal Junior đã tổng hợp được. Hy vọng, bài viết sẽ giúp phụ huynh hỗ trợ con em mình tốt hơn trong quá trình học tiếng Anh. Chúc các bạn học tốt!

 

Có thể bạn quan tâm

[Ebook + Audio] Top 10 truyện tiếng Anh cho trẻ em từ 3-6 tuổi học vựng hiệu quả 

[Ebook + Audio] Top 10 truyện tiếng Anh cho trẻ em từ 3-6 tuổi học vựng hiệu quả 

Nội dung chính1. Lợi ích của việc cho con học hùng biện bằng tiếng Anh2. Năm yếu tố giúp một bài hùng biện tiếng Anh thuyết phục3. Các chủ...

Đọc tiếp
[PDF] TOP 5 Bộ giáo trình tiếng Anh cho trẻ em tiểu học

[PDF] TOP 5 Bộ giáo trình tiếng Anh cho trẻ em tiểu học

Nội dung chính1. Lợi ích của việc cho con học hùng biện bằng tiếng Anh2. Năm yếu tố giúp một bài hùng biện tiếng Anh thuyết phục3. Các chủ...

Đọc tiếp
Tổng hợp 10 trang web học tiếng Anh online chất lượng cho bé tại nhà

Tổng hợp 10 trang web học tiếng Anh online chất lượng cho bé tại nhà

Nội dung chính1. Lợi ích của việc cho con học hùng biện bằng tiếng Anh2. Năm yếu tố giúp một bài hùng biện tiếng Anh thuyết phục3. Các chủ...

Đọc tiếp
7 Quy tắc dạy tiếng Anh cho trẻ theo phương pháp Effortless English

7 Quy tắc dạy tiếng Anh cho trẻ theo phương pháp Effortless English

Nội dung chính1. Lợi ích của việc cho con học hùng biện bằng tiếng Anh2. Năm yếu tố giúp một bài hùng biện tiếng Anh thuyết phục3. Các chủ...

Đọc tiếp
Phân loại các cấp độ tiếng Anh cho trẻ em theo năng lực

Phân loại các cấp độ tiếng Anh cho trẻ em theo năng lực

Nội dung chính1. Lợi ích của việc cho con học hùng biện bằng tiếng Anh2. Năm yếu tố giúp một bài hùng biện tiếng Anh thuyết phục3. Các chủ...

Đọc tiếp
[Update] Bài tập tiếng Anh về Chủ đề Thời tiết cho trẻ em

[Update] Bài tập tiếng Anh về Chủ đề Thời tiết cho trẻ em

Nội dung chính1. Lợi ích của việc cho con học hùng biện bằng tiếng Anh2. Năm yếu tố giúp một bài hùng biện tiếng Anh thuyết phục3. Các chủ...

Đọc tiếp
Đăng ký thi Flyers như thế nào? Toàn bộ thông tin về kỳ thi

Đăng ký thi Flyers như thế nào? Toàn bộ thông tin về kỳ thi

Nội dung chính1. Lợi ích của việc cho con học hùng biện bằng tiếng Anh2. Năm yếu tố giúp một bài hùng biện tiếng Anh thuyết phục3. Các chủ...

Đọc tiếp
5 Cách học tiếng Anh cùng con hiệu quả ba mẹ cần biết

5 Cách học tiếng Anh cùng con hiệu quả ba mẹ cần biết

Nội dung chính1. Lợi ích của việc cho con học hùng biện bằng tiếng Anh2. Năm yếu tố giúp một bài hùng biện tiếng Anh thuyết phục3. Các chủ...

Đọc tiếp
[A-Z] Ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh lớp 3 – Global Success

[A-Z] Ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh lớp 3 – Global Success

Nội dung chính1. Lợi ích của việc cho con học hùng biện bằng tiếng Anh2. Năm yếu tố giúp một bài hùng biện tiếng Anh thuyết phục3. Các chủ...

Đọc tiếp
TOP 15 bài nhạc tiếng Anh cho trẻ em phổ biến dễ thuộc nhất

TOP 15 bài nhạc tiếng Anh cho trẻ em phổ biến dễ thuộc nhất

Nội dung chính1. Lợi ích của việc cho con học hùng biện bằng tiếng Anh2. Năm yếu tố giúp một bài hùng biện tiếng Anh thuyết phục3. Các chủ...

Đọc tiếp
Tất tật điều cần biết về các chứng chỉ Cambridge

Tất tật điều cần biết về các chứng chỉ Cambridge

Nội dung chính1. Lợi ích của việc cho con học hùng biện bằng tiếng Anh2. Năm yếu tố giúp một bài hùng biện tiếng Anh thuyết phục3. Các chủ...

Đọc tiếp
Về đầu trang

Đăng ký nhận tư vấn